Статут

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Ову верзију Статута усвојила је Скупштина Викимедије Србије 6. децембра 2020.

У складу са чл. 12 и 22 Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011) и чл. 9 Статута донетог 11. фебруара 2018. године, на Скупштини Викимедије Србије, одржаној 6. децембра 2020. године, у Београду, усвојен је нови

Статут

Викимедија Србије

Правни положај Удружења

Удружење Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружењe) је добровољно, невладино и недобитно правно лице укључено у међународни Викимедијин покрет и признато као национални локални огранак.

Област остваривања циљева

Члан 1

Удружењe је невладино, нестраначко и недобитно удружење, основано на неодређено време, у циљу развоја слободног знања. Деловање Удружења усмерено је на проналажење одговора на питање како знање може постати сасвим слободно и доступно свим људским бићима.

Циљеви удружења

Члан 2

Циљеви Удружења су промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја, искључиво на непрофитан начин, као и идеје о равноправном приступу знању и образовању. Удружење одређује слободан садржај као дела или изразе које свако може слободно проучити, применити, користити, умножавати или изменити у било коју сврху.

У процесу стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја, Удружење промовише употребу слободног рачунарско-програмског система - „вики софтвер” и енциклопедије „Википедија”, која се налази на серверима Задужбине Викимедија.

Члан 3

У сврху остварења својих циљева, Удружење нарочито:

 1. умножава и подржава умножавање слободног садржаја у дигиталном и сваком другом облику, доприносећи развоју међународних Викимедијиних пројеката;
 2. прикупља, објављује и умножава информације и одржава односе с јавношћу поводом слободног садржаја;
 3. учествује у налажењу решења научних, друштвених, културних и законодавних проблема везаних за слободни садржај на локалном, националном и међународном нивоу;
 4. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области информационих технологија, информационог друштва, слободног садржаја, лексикографије, енциклопедистике, новинарства, као и у другим областима које су обухваћене Викимедијиним међународним пројектима;
 5. организује, самостално или у сарадњи с другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике образовања о слободном знању;
 6. објављује бесплатне публикације о слободном знању;
 7. сарађује с универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама из земље и иностранства које се баве слободним знањем.

Назив и седиште

Члан 4

Назив Удружења на српском језику: Викимедија Србије.

Назив Удружења на енглеском језику: Wikimedia Serbia.

Седиште Удружења налази се у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и врсте и престанак чланства

Члан 5

Свако физичко лице које прихвати циљеве и Статут Удружења и попуни приступницу може, под једнаким условима утврђеним Статутом, да постане члан Удружења.

Физичко лице са навршених 14 година старости може бити члан Удружења сходно поступку прописаном Статутом.

Приступницу за малолетно лице са навршених 14 година живота даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Изјава из става 3 овог члана мора да садржи потврду о овери потписа у складу са законом.

Члан 6

Физичко лице може бити примљено у чланство Удружења у статусу редовног или придруженог члана.

Предајом приступнице, физичко лице стиче статус кандидата за чланство у Удружењу.

Статус придруженог члана стиче кандидат за чланство који учествује у раду Удружења кроз ширење идеје о слободном знању, док статус редовног члана стиче кандидат за чланство који учествује у раду Удружења кроз учествовање у редовним активностима Удружења.

Редовни члан Удружења може предложити да лице које је у поступку пријема у чланство, или је већ изабрано у придружено чланство, буде бирано у статус редовног члана.

Одлуку о пријему у придружено и редовно чланство доноси Скупштина Удружења.

Члан 7

Престанак статуса члана може настати на основу изјаве воље члана, смрћу члана или на основу одлуке Скупштине Удружења.

Сваки члан може иступити из чланства предајом писане изјаве о иступању законском заступнику Удружења, или лицу које законски заступник овласти за то, у ком случају се сматра да је статус члана престао на дан предаје писане изјаве о иступању.

Скупштина може донети одлуку о искључењу из редовног или придруженог чланства због дуже неактивности члана, непоштовања Статута Удружења, урушавања угледа Удружења или због теже повреде обавезе члана, а на предлог Управног одбора или редовног члана Удружења.

Управни одбор доставља предлог о искључењу из редовног или придруженог чланства Скупштини Удружења преко Председника Удружења који је дужан да предлог Управног одбора уврсти у предлог дневног реда на првој редовној или ванредној седници Скупштине Удружења.

Права, обавезе и одговорности чланства

Члан 8

Редовни члан има право да:

 1. равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 3. бира и буде биран у органе Удружења;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Придружени члан има право да:

 1. равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. учествује, у складу с интересовањем и врстом чланства, у активностима Удружења;
 3. обавља друге послове које му повери Управни одбор
 4. прихвата све дужности и обавезе из нормативних аката Удружења

Унутрашња организација

Члан 9

Органи Удружења су:

 1. Скупштина
 2. Председник и Потпредседник
 3. Управни одбор
 4. Привремени органи

Својство законског заступника има председник Удружења.

Удружење може имати више лица овлашћених за заступање.

Скупштина Удружења може донети одлуку о именовању другог овлашћеног лица за заступање Удружења.

Друга лица овлашћена за заступање имају надлежности законског заступника Удружења сходно одлуци Скупштине Удружења.

Скупштина Удружења

Члан 10

Скупштина је највиши орган Удружења.

Скупштину Удружења чине сви редовни чланови Удружења.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Редовну и ванредну седницу Скупштине Удружења сазива Председник Удружења, а у случају његовог одсуства Потпредседник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине Удружења, као и о предлогу дневног реда. Седницом председава и руководи Председник Удружења, а у случају његовог одсуства редом Потпредседник Удружења, Председник Управног одбора или најстарији присутни редован члан Скупштине Удружења.

Ванредна седница Скупштине се може заказати и на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање седам редовних чланова Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Ванредна седница ће се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева или иницијативе.

Позив за седницу Скупштине може се упутити и путем електронске поште. Датум слања електронске поште се сматра датумом позива за седницу Скупштине.

Скупштина се може одржати и електронским путем у ком случају се сматра да је место одржавања Скупштине адреса седишта Удружења.

Члан 11

Скупштинa:

 1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 2. усваја друге опште акте Удружења;
 3. оснива и укида привремене органе Удружења;
 4. бира и разрешава Председника Удружења, Потпредседника Удружења, чланове Управног одбора и чланове привремених органа Удружења;
 5. доноси одлуку о именовању и разрешењу других овлашћених лица за заступање Удружења;
 6. одлучује о пријему у чланство и искључењу из чланства Удружења;
 7. разматра извештаје и доноси одлуке којима се налаже отклањање неправилности уочених у раду органа Удружења;
 8. расправља и одлучује, најмање једном годишње, о Извештају о раду Управног одбора, као и о извештајима о раду привремених органа Удружења;
 9. разматра и усваја финансијски извештај;
 10. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 11. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.
 12. одлучује о поступању са имовином у случају престанка рада Удружења;
 13. одлучује о сукобу надлежности осталих органа Удружења,
 14. врши и друге послове који су Законом и овим Статутом стављени у надлежност Скупштине.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање седам редовних чланова. Ако седници Скупштине не присуствује потребан број редовних чланова, седница ће бити поново одржана најкасније у року од 30 дана.

Скупштина одлучује већином гласова присутних редовних чланова.

За усвајање одлука о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења потребна је двотрећинска већина гласова присутних редовних чланова.

Скупштина Удружења, приликом разматрања Извештаја о раду Управног одбора, може да:

 1. усвоји Извештај о раду Управног одбора;
 2. захтева дораду Извештаја о раду Управног одбора, у ком случају се заказује ванредна седница Скупштине која мора бити одржана у року од месец дана, а на којој се разматра дорађени Извештај о раду Управног одбора;
 3. не усвоји Извештај о раду Управног одбора, у ком случају се гласа о поверењу Управном одбору.

Председник и Потпредседник Удружења

Члан 12

Председник:

 1. представља и заступа Удружење,
 2. председава Скупштином, саставља и предлаже дневни ред Скупштине Удружења,
 3. извршава одлуке Скупштине,
 4. оверава приступнице,
 5. води поступак верификације редовних чланова на седници Скупштине или овлашћује лице које води поступак верификације,
 6. обавља и друге послове из свог делокруга одређеног законом, овим Статутом и другим општим актима Удружења.

Потпредседник Удружења помаже у раду Председнику Удружења и врши и друге послове које му Скупштина повери.

Мандат Председника и Потпредседника Удружења траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Функција Председника и Потпредседника Удружења престаје истеком мандата, оставком, разрешењем, губитком пословне способности или смрћу.

Уколико превремено престане мандат Председнику Удружења, услед оставке, губитка пословне способности или смрти, обавезно се, без одлагања, сазива ванредна седница Скупштине у циљу избора новог Председника Удружења.

Управни одбор

Члан 13

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом.

Сваки редован члан Удружења се може кандидовати за члана Управног одбора.

Сваки редован члан Удружења може кандидовати другог редовног члана Удружења за члана Управног одбора, уз његову сагласност.

Председник, Потпредседник или законски заступник Удружења може истовремено да буде члан Управног одбора.

Управни одбор у пуном саставу има најмање четири, а највише девет чланова. Управни одбор, из реда својих чланова, бира председника Управног одбора.

Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 14

Управни одбор:

 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. одлучује о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
 3. доноси финансијске одлуке;
 4. одлучује о висини чланарине;
 5. обавештава чланове и јавност о раду и активностима Удружења;
 6. подноси годишњи Извештај о раду Управног одбора Скупштини Удружења;
 7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор ради у седницама којима присуствује више од половине чланова, а одлучује већином гласова свих чланова.

Седнице Управног одбора се могу одржавати и електронским путем. У том случају гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.

Председник Управног одбора води седнице Управног одбора.

Председник Управног одбора потписује одлуке Управног одбора.

Председник Управног одбора доставља све одлуке Управног одбора Председнику Удружења, или другом овлашћеном лицу које је дужно да води евиденцију о одлукама Управног одбора.

Привремени органи Удружења

Члан 15

Одлуку о формирању привременог органа доноси Скупштина Удружења.

Приликом доношења одлуке из претходног става овог члана Скупштина Удружења истом одлуком одређује:

 1. надлежности привремених органа,
 2. начин рада и одлучивања,
 3. начин подношења извештаја о раду.

Привремени органи се могу формирати на одређено или неодређено време и укидају се одлуком Скупштине.

Правила члана 13 Статута која се односе на именовање и својства чланова Управног одбора сходно ће се примењивати на именовање и својства чланова привремених органа Удружења, осим ако одлуком Скупштине о формирању привременог органа није другачије одређено.

Члан 16

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем електронске поште, веб сајта Удружења wikimedia.rs, саопштења за јавност или на други начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се Скупштини.

Члан 17

У сврху остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству.

Удружење може приступити националним и међународним удружењима за афирмацију слободних садржаја.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 18

Удружење може прибављати средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона и конкурисањем за финансирање пројеката Удружења.

Сва средства Удружења користиће се искључиво за остварење циљева Удружења и вршења активности предвиђених Статутом и одлукама органа Удружења.

Престанак рада Удружења

Члан 19

Удружење престаје с радом одлуком Скупштине, као и у осталим случајевима предвиђеним законом.

Поступање с имовином у случају престанка рада Удружења

Члан 20

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће непрофитно правно лице основано у сврху остваривања истих или сличних циљева које ће одредити Скупштина одлуком о престанку Удружења.

Изглед и садржина печата

Члан 21

Удружење има печат округлог облика, на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“ и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Завршне одредбе

Члан 22

Усвајањем Статута престају да важе одредбе Статута од 11. фебруара 2018. године.

Члан 23

На сва питања која нису регулисана Статутом непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима.

Члан 24

Статут ступа на снагу осмог дана од датума усвајања од стране Скупштине.

Председавајући Скупштине

Мирослав Лоци