Стратегије

Извор: Викимедија
(преусмерено са Стратегија)
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text
Alt text

Стратегије


Управни одбор Викимедије Србије доноси


Стратегију за период од 1. априла 2015. до 31. децембра 2017. године.

Викимедија Србије је невладино, непрофитно и нестраначко удружење, које за циљ има развој слободног знања. Сврха Удружења је проналажење одговора на питање како знање може постати сасвим слободно и доступно свим људским бићима. Као таква, Викимедија Србије је званични национални огранак у Викимедијином покрету и основана је као пети огранак по реду, у децембру 2005. године. У време писања овог документа, Викимедија Србије има око 130 чланова, шесточлани Управни одбор и троје запослених, који раде у канцеларији у Београду. Ова Стратегија се доноси за период од 1. априла 2015. до 31. децембра 2017. године и има средњорочне циљеве. Свака наредна Стратегија Викимедије Србије преиспитиваће циљеве и стратешке приоритете Удружења. Ову Стратегију саставио је Управни одбор Викимедије Србије након детаљне анализе стања у Удружењу, а у току израде овог документа, чланови Викимедије Србије, као и чланови шире заједнице окупљене око Википедије на српском језику, имали су могућност да допринесу својим коментарима и предлозима.


Опис циљева


Капацитет организације

Неопходан предуслов за испуњавање свих осталих стратешких циљева је свеукупни капацитет Викимедије Србије. Јачање капацитета један је од стратешких циљева дефинисаних у стратегији Удружења од 2012. до 2015. године. У складу са зацртаним циљевима, Викимедија Србије је у претходном периоду отворила канцеларију, запослила особље и повећала квалитет и број својих активности. У наредном периоду је потребно плански радити на даљем јачању капацитета Удружења како би се отклониле тренутне слабости и обезбедио планирани раст Удружења. Аспекти капацитета значајни за Стратегију Удружења су:

  1. Људски капацитет
    Људски капацитет Удружења чине сви волонтери, запослени и партнери који учествују у раду Удружења. Приоритет у наредном периоду је јачање капацитета Управног одбора и запослених. Потребно је идентификовати и отклонити узроке замора и демотивације међу члановима Управног одбора и ојачати Управни одбор довођењем нових квалитетних кадрова. Потребно је повећати број запослених, постарати се да начин избора нових запослених омогући запошљавање што квалитетнијих кадрова, и радити на континуираном развоју постојећих кадрова.
  2. Финансијски капацитет
    Финансијски капацитет чине финансијска средства неопходна за функционисање Удружења. Ниво финансијских средстава којима Викимедија Србије располаже је у претходном периоду био адекватно усклађен са потребама Удружења и програмским плановима. Потребно је и даље спроводити мере које ће омогућити да и у наредном периоду ниво финансијских средстава којима Викимедија Србије располаже омогући квалитетно спровођење програмских активности и стабилан раст Удружења.
  3. Организациони капацитет
    Организациони капацитет Удружења чине политике, праксе и активности које омогућавају да се људски и материјални ресурси на што ефикаснији начин користе како би се испунили циљеви Удружења. Приоритет у наредном периоду је побољшавање протока информација унутар Удружења, повећавање нивоа информисаности и учешћа свих чланова у раду Удружења, као и рад на активнијем укључивању заједнице окупљене око Википедије на српском језику у друге пројектне активности Викимедије Србије.


Образовни пројекти

Образовни пројекти представљају сарадњу са образовним институцијама и едукацију наставника, студената и ученика о слободном знању, слободним лиценцама и Викимедијиним пројектима.

Циљеви образовних пројеката су: (1) упознавање академске заједнице са концептом слободног знања и функционисањем Викимедијиних пројеката; (2) стварање квалитетног садржаја на Викимедијиним пројектима; и (3) привлачење волонтера који ће и касније бити активни на Википедији и другим Викимедијиним пројектима, као и учествовати у раду Викимедије Србије.

У протеклом периоду је ниво и квалитет активности у оквиру образовних пројеката био висок. У наредном периоду ће садејство Академског одбора и Менаџера образовног програма омогућити наставак спровођења образовних пројеката на још вишем нивоу. Поред наставка програмског рада, међу приоритетима је скалабилност образовних пројеката и оспособљавање наставника да самостално обучавају своје студенте и ученике раду на Викимедијиним пројектима. Оспособљавање наставника на масовном нивоу може бити постигнуто тематским семинарима, као и увођењем тема које се тичу Викимедијиних пројеката и слободног знања у наставне програме.


Ослобађање и стварање слободног садржаја

Постоји велика количина квалитетног писаног материјала објављеног на српском језику, као и фотографија и докумената чије би ослобађање и објављивање на Викимедијиним пројектима допринело обиму и квалитету ових пројеката и повећало доступност слободног знања у Србији. Партнери у поступку ослобађања садржаја су галерије, библиотеке, архиви и музеји, али и друге институције и појединци који поседују велике количине квалитетног материјала (институти, министарства, научно-културне институције итд). У поступку ослобађања садржаја се јављају изазови правне и техничке природе. Изазови правне природе су одређивање често нејасног статуса ауторских права садржаја и обучавање носилаца ауторских права о предностима објављивања материјала под слободним лиценцама. Технички изазови су дигитализација садржаја који није дигитализован, као и обрада и класификација садржаја. У наредном периоду је циљ што већа количина ослобођеног материјала, као и ослобађање бар једног „капиталног пројекта“ (енциклопедије, речника, велике архиве фотографија и сл).

Када је у питању стварање слободног садржаја, приоритет Викимедије Србије је сарадња, едукација и пружање подршке организацијама и појединцима, који у току својих редовних активности стварају велике количине фотографског и другог садржаја. Поред тога, Викимедија Србије ће кроз своје пројекте радити и на директном стварању слободног садржаја, водећи рачуна о приоритетима и скалабилности пројеката.


Едукација јавности и промовисање

Едукација јавности и промовисање Викимедијиних пројеката и концепата слободног знања и слободних лиценци има вишеструку улогу.

Едукацијом циљних група постиже се веће учешће припадника тих група у раду на Викимедијиним пројектима. То могу бити значајне групе које нису равномерно заступљене у популацији уредника Викимедијиних пројеката (као што су жене), групе које су релевантне због специфичних карактеристика (професионалци одређених профила, старији људи који имају више слободног времена), али и групе које због неповољног социо-економског положаја немају адекватан приступ образовању (као што су Роми и неке друге националне мањине).

Едукација циљних група се постиже директним активностима (радионице, семинари, конференције) које су осмишљене тако да буду пријемчиве и интересантне конкретним циљним групама.

Едукацијом шире јавности се подиже ниво упознатости друштва са слободним знањем, што поспешује правилно коришћење материјала лиценцираног слободним лиценцама, и повећава број људи који свој материјал објављују под слободним лиценцама.

Основни метод едукације шире јавности је сарадња са медијима. У протеклом периоду су медији показивали одређени степен интересовања за Викимедијине пројекте, и углавном су о њима извештавали у позитивном тону. Међутим, сарадња са медијима је најчешће по природи била реактивна - Викимедија Србије је излазила у сусрет новинарима који су показивали интересовање за теме које се тичу Викимедије.

Циљ у наредном периоду је да се проактивним приступом сарадњи са медијима повећа присутност Викимедије Србије у медијима. Коначни циљ едукације шире јавности је промена опште климе у друштву и држави по питању слободног знања и слободних лиценци, а у крајњој инстанци, индиректно, и утицање на законску регулативу у овој области.


Сарадња са спољашњим партнерима

Под спољашњим партнерима се подразумевају организације из викимедијанског покрета (Задужбина Викимедија, локални огранци и други ентитети), као и локалне организације са сродним циљевима.

Кад су у питању организације из викимедијанског покрета, сарадња се састоји у учешћу у функционисању покрета (дискусије, доношење одлука, учествовање у конференцијама, организовање конференција и сл), размени искустава, заједничком раду на пројектима и пружању подршке другим организацијама и заједницама.

Циљ у наредном периоду јесте да Викимедија Србије настави са активним учешћем у активностима у региону, укључујући организацију и учешће на конференцијама, са посебним освртом на годишња окупљања унутар викимедијанског покрета (Викиманија, Викимедијина конференција и конференције из ЦЕЕ региона - Централна и Источна Европа). Такође, један од циљева је да, као регионални лидер, Викимедија Србије поспеши и помогне оснивање бар једне корисничке групе у региону.

Када је реч о локалним организацијама, Викимедија Србије је до сада настојала да успостави сарадњу са научним, образовним, културним, владиним, невладиним и комерцијалним организацијама и ентитетима, уколико су такве сарадње или њихови ефекти били у складу са Викимедијином мисијом.

Циљ у наредном периоду је наставак већ постојеће сарадње са организацијама са сродним циљевима, уз обострану корист, као и остваривање нове сарадње са другим релевантним организацијама, кроз меморандуме о разумевању, уговоре и друге документе. Главни разлози за успостављање сарадње са таквим организацијама треба да буду размена искустава и идеја, организација заједничких предавања и едукација јавности, реализација заједничких пројеката, кадровска и финансијска помоћ и сл.