Архива/Политика приватности 06.12.2015-09.12.2018.

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Политика приватности
Напомена Ову Политику је усвојила Скупштина на Четрнеастој ванредној седници, 6. децембра 2015. године.

Политика приватности објашњава прикупљање и обраду података о личности у вези с функционисањем Викимедије Србије (у даљем тексту: Удружење), на аутоматизован или неаутоматизован начин, а на основу којих може да се одреди идентитет члана, сарадника, уредника, корисника или донатора Удружења.

Прикупљање и обрада података се врши у разумној мери, сходно колаборативној природи Викимедијиних пројекта, и само ради испуњења сврхе због које је одређена.

Прикупљање и обрада података чланова, сарадника, донатора и запослених

Приступнице с личним подацима члана Удружења (име, презиме, адреса), које добровољно уноси сваки члан посебно, прикупљају и чувају овлашћена лица и овлашћени представници Управног одбора Удружења, у складу са законом. Приступнице се прикупљају и чувају искључиво ради евиденције чланства и право увида у Приступницу има члан чији се подаци налазе у њој, овлашћена лица и овлашћени представници Управног одбора. Свака Приступница, поред осталих података, садржи и изјаву о прихватању Политике приватности, која обухвата прикупљање и чување Приступнице с личним подацима члана, тако да се потписивањем Приступнице истовремено прихвата Политика приватности у целини.

Члан има право на увид у Приступницу са својим подацима, као и право на копију, с тим што се обавезује да поднесе писмени захтев за увид или копирање и да сноси трошкове увида и копирања.

Члан има право на исправку, допуну, ажурирање или брисање непотпуног, нетачног или неажурираног податка.

Члан може писмено да опозове изјаву о прихватању Политике приватности у целини, у тренутку престанка чланства, уз надокнаду евентуалних трошкова.

Све одредбе о прикупљању и чувању личних података чланова, односе се и на личне податке сарадника, донатора и запослених Удружења, садржане у уговорима, административној и финансијској документацији, као и у е-комуникацији. Сваки уговор садржи изјаву о прихватању Политике приватности, која обухвата прикупљање и чување уговора и пратеће документације с личним подацима сарадника или донатора, тако да се потписивањем уговора истовремено прихвата Политика приватности у целини.

Осим овлашћених лица и овлашћених представника Управног одбора Удружења, право нужног увида у уговоре и пратећу документацију из које проистичу финансијске обавезе, као и право нужног копирања, имају и овлашћени финансијски сарадници Удружења. Овлашћење и изјава о прихватању Политике приватности, у целини, као и обавеза о чувању пословне тајне о свим сазнатим подацима (висина донације/хонорара, седиште, е-адреса, бр. телефона, назив банке, бр. рачуна) биће саставни део уговора с финансијским сарадницима Удружења.

Подаци донатора (назив, седиште, висина донације) могу бити објављени, у склопу промоције пројеката или током кампања за добијање финансијских средстава, само уз изричиту писмену сагласност донатора.

Измене и допуне

Важећа Политика приватности је објављена на веб сајту Удружења.

Удружење задржава право на измене и допуне Политике приватности без претходног обавештења. Измене и допуне ће бити објављене на мејлинг листи Удружења. Препоручују се повремене провере, ради праћења измена и допуна.

Одрицање од одговорности

Удружење се одриче одговорности ако су за повреду приватности одговорна трећа лица, као и у другим случајевима предвиђеним законом.