Деветнаеста редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Деветнаесте редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 19. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 11. фебруар 2018. са почетком у 17:00 часова, у просторијама Удружења, у Дечанској 4/3.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 17:10, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 9 редовних чланова удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Миљан Симоновић, Мирослав Лоци, Ивана Маџаревић, Драган Сатарић, Бојана Сатарић, Горан Обрадовић и Никола Смоленски. Седници су такође присуствовали и Лазар Алексић, као придружени члан, и Бојан Цветановић у улози записничара и представника канцеларије Викимедије Србије.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Осамнаесте ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Избор Потпредседника Удружења
 5. Измене Статута
 6. Измене Финансијске политике
 7. Измене Правилника о садржају Извештаја о раду Управног одбора
 8. Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2017. годину
 9. Усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину
 10. Укидање стручних и регионалних одбора
 11. Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за академске институције за 2017. годину
 12. Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за медије за 2017. годину
 13. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Осамнаесте ванредне седнице Скупштине

Скупштина је са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Осамнаесте ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Ивана Маџаревић, Филип Маљковић и Мирослав Лоци су предложили да се Лазару Алексићу промени чланство из придруженог у редовно.

 • Са 9 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Лазар Алексић је изабран за редовног члана Удружења.

Гласања за почасно чланство и укидање чланства није било. У периоду од 3. децембра 2017. године није било нових чланова који су приступили организацији.

Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 191 члана, 54 редовна и 137 придружених.

Такође, изгласавањем Лазара Алексића за редовног члана Удружења, укупан број присутних са правом гласа се након ове тачке повећао на 10.

Избор чланова Управног одбора

Управни одбор тренутно чине: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Мирослав Лоци, Марко Адам, Миљан Симоновић, Владимир Бургић и Вукашин Живковић. Председавајући је констатовао да Филипу Маљковићу и Ђорђу Стакићу мандат истиче 25. марта, а Лоци Мирославу 23. фебруара.

Сва три члана су се изјаснила да желе да се кандидују за нови мандат у Управном одбору.

Ђорђе Стакић је предложио Бојану Сатарић за кандидата за чланство у Управном одбору. Бојана прихвата кандидатуру.

Резултати гласања:

 • Мирослав Лоци: са 9 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Ђорђе Стакић: са 9 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Филип Маљковић: са 9 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 особом која није гласала, Скупштина га поново именује за члана Управног одбора у новом двогодишњем мандату.
 • Бојана Сатарић: са 9 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 особом која није гласала, Скупштина је именује за члана Управног одбора у двогодишњем мандату.

Након што је констатовао да нема других предлога за чланове Управног одбора, председавајући је закључио ову тачку дневног реда.

Избор Потпредседника Удружења

Тренутни потпредседник Удружења је Ђорђе Стакић коме мандат истиче 21. фебруара 2018. године. Ђорђе је укратко испричао о обавезама које носи ова позиција. Изразио је жељу да се кандидује за ову позицију у оквиру новог мандата. Других кандидата није било.

 • Са 9 гласова за, против није било, уздржаних није било и 1 није гласао, Ђорђе Стакић је поново изабран за потпредседника Удружења.

Измене Статута

 • Са 9 гласова за, 1 гласом против, уздржаних није било, Скупштина је усвојила следеће измене Статута:

члан 6, став 2

Претходно: Одлуку о пријему у редовно чланство доноси Скупштина, на образложени предлог бар три редовна члана, која у сваком конкретном случају, процењује ниво залагања, капацитета и резултата и о томе, без одлагања, обавештава члана, уз претходно прибављену сагласност, за пријем у редовно чланство.

Новонастало: На предлог редовног члана Удружења, Скупштина доноси одлуку о пријему придруженог члана у редовно чланство, уз претходно прибављену сагласност предложеног члана.

члан 6, став 8 се брише.

члан 9, став 4, тачка 1 се брише. У складу са тим врши се ренумерација осталих тачака овог става.

члан 9, став 4, тачка 6 претходне верзије, односно тачка 5 нове верзије Статута

Претходно: разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора, као и регионалних и стручних одбора;

Новонастало: разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај о раду Управног одбора, као и регионалних и стручних одбора;

члан 9, став 4, тачка 7 претходне верзије, односно тачка 6 нове верзије Статута

Претходно: разматра и усваја финансијски план и извештај;

Новонастало: разматра и усваја финансијски извештај;

члан 9, додаје се став 8:

Скупштина Удружења, приликом разматрања Извештаја о раду Управног одбора, може да: усвоји Извештај о раду Управног одбора; захтева дораду Извештаја о раду Управног одбора, у ком случају се заказује ванредна седница Скупштине која мора бити одржана у року од месец дана, а на којој се разматра дорађени Извештај о раду Управног одбора; не усвоји Извештај о раду Управног одбора, у ком случају се гласа о поверењу Управном одбору.

члан 13, став 5

Претходно: Мандат председника Регионалног одбора траје две године и може се поново бирати на исту функцију.

Новонастало: Мандат председника регионалног одбора траје две године. Председник регионалног одбора се може поново бирати на исту функцију.

члан 14, став 1

Претходно: Стручни одбори се организују по енциклопедијским областима и по врсти и степену стручности.

Новонастало: Стручни одбори се организују по тематским областима.

члан 14, став 5

Претходно: Мандат председника стручних одбора траје две године и може се поново бирати на исту функцију.

Новонастало: Мандат председника стручног одбора траје две године. Председник стручног одбора се може поново бирати на исту функцију.

Члан 21, став 1

Претходно: Удружење има печат округлог облика, на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“ и у чијој се средини налази стилизована људска фигура, као и печат на коме је исписано: „Wikimedia Serbia Belgrade“ и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Новонастало: Удружење има печат округлог облика, на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“ и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Члан 22, став 1

Претходно: Усвајањем Статута престају да важе одредбе Статута од 6. децембра 2015. године.

Новонастало: Усвајањем Статута престају да важе одредбе Статута од 19. фебруара 2017. године.

Измене Финансијске политике

 • Са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је усвојила следеће измене Финансијске политике:

Став 1

Претходно: Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) је регистровано и независно правно лице које у правном промету учествује под називом „Викимедија Србије“ и „Wikimedia Serbia“ и користи печат округлог облика на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“ и „Wikimedia Serbia Belgrade“, и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Новонастало: Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) је регистровано и независно правно лице које у правном промету учествује под називом „Викимедија Србије“ и „Wikimedia Serbia“ и користи печат округлог облика на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“, и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Став 5

Претходно: Чланарину плаћају сви чланови. Висину и динамику уплате чланарине одређује Управни одбор. Управни одбор одлучује о ослобађању од плаћања чланарине, самоиницијативно, на основу обима и квалитета индивидуалног доприноса, или по захтеву придруженог члана, на основу материјалног стања.

Новонастало: Одлуку о висини, динамици и ослобађању од плаћања чланарине доноси Управни одбор.

Став 14 се брише.

Став 16

Претходно: Изузетно, уколико обим трошкова или финанcијcка cитуација кориcника финанcијcких cредcтава то изиcкују, на основу одлуке Управног одбора cе кориcнику финанcијcких cредcтава од поверења cредcтва могу иcплатити унапред уз обавезно потпиcивање признанице од cтране кориcника финанcијcких cредcтава. У овом cлучају, кориcник финанcијcких cредcтава је дужан да cредcтва користи у cкладу cа налозима финанcијcког налогодавца и да прикупља cве потребне рачуне а да cва непотрошена cредcтва и прикупљене рачуне преда финанcијcком извршиоцу у року од 7 дана од преузимања средстава.

Новонастало: Уколико је реч о службеном путовању, кориснику финансијских средстава се може унапред исплатити аконтација уз обавезно потписивање признанице од стране корисника финансијских средстава. Корисник финансијских средстава је дужан да cредcтва користи у cкладу cа налозима финанcијcког налогодавца и да прикупља cве потребне рачуне, а да cва непотрошена cредcтва и прикупљене рачуне преда финанcијcком извршиоцу у року од 5 дана од дана окончања путовања, осим уколико се дужи рок не одобри од стране Управног одбора. Корисници финансијских средстава нису дужни да достављају рачуне о потрошеним средствима добијенима на основу исплаћених дневница.

Став 20

Претходно: Управни одбор заједно са извршним директором доставља Скупштини Удружења финансијски план, завршни рачун и извештаје о финансијском пословању.

Новонастало: Управни одбор доставља Скупштини Удружења извештаје о финансијском пословању.

Став 21

Претходно: Управни одбор је дужан да најмање једном годишње, а по захтеву Скупштине и чешће Скупштини Удружења учини доступним изводе из банака за све рачуне Удружења као и све скениране рачуне који те изводе прате.

Новонастало: На захтев Скупштине, Управни одбор је дужан да учини доступним изводе из банака за све рачуне Удружења као и све скениране рачуне који те изводе прате.

Став 23

Претходно: Скупштина Удружења једном годишње разматра и усваја финансијски план и завршни рачун који јој достављају Управни одбор и извршни директор. Најмање једном годишње, а по потреби и чешће, Скупштина удружења разматра извештај Управног одбора о трошењу финансијских средстава.

Новонастало: Скупштина Удружења једном годишње разматра и усваја финансијски извештај који јој доставља Управни одбор. Најмање једном годишње, а по потреби и чешће, Скупштина удружења разматра извештај Управног одбора о трошењу финансијских средстава.

Став 26

Претходно: Финансијске послове обављају и финансијску документацију обрађују овлашћена физичка и правна лица финансијске струке, с којима Управни одбор закључује уговор о радном ангажовању, у складу с Политиком приватности и Политиком о радном ангажовању. Та лица су дужна да редовно достављају извештај Управном одбору до сваког 20. у месецу за претходни месец. Управни одбор је овлашћен да захтева подношење извештаја у краћем року, као и да захтева непосредан увид у финансијску документацију, преко овлашћених представника, у складу с Политиком приватности.

Новонастало: Финансијске послове обављају и финансијску документацију обрађују овлашћена физичка и правна лица финансијске струке, с којима Управни одбор закључује уговор о радном ангажовању, у складу с Политиком приватности и Политиком о радном ангажовању. Та лица су дужна да на свака три месеца достављају извештај Управном одбору. Управни одбор је овлашћен да захтева подношење извештаја у краћем року, као и да захтева непосредан увид у финансијску документацију, преко овлашћених представника, у складу с Политиком приватности.

Ставови 27 и 28 се бришу.

Измене Правилника о садржају Извештаја о раду Управног одбора

 • Са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је усвојила следеће измене Правилника о садржају Извештаја о раду Управног одбора:

члан 4, став 1, додаје се тачка 6 која гласи: Извештај о трошењу финансијских средстава.

члан 5, став 1

Претходно: Извештај о раду Управног одбора израђују чланови Управног одбора, а Скупштини га презентује председник Управног одбора. Програмски део Извештаја о раду Управног одбора израђује и презентује представник канцеларије Удружења.

Новонастало: Извештај о раду Управног одбора израђују чланови Управног одбора, а Скупштини га презентује председник Управног одбора. Програмски и финансијски део Извештаја о раду Управног одбора израђују и презентују представници канцеларије Удружења.

Усвајање Извештаја о раду Управног одбора за 2017. годину

На почетку ове тачке дневног реда, Филип Маљковић је известио о форми самог извештаја. Након тога је презентован састав Управног одбора који је до ове седнице Скупштине бројао 7 чланова. Даље је говорио о самим активностима, одлукама, тешкоћама, али и успесима са којима се Управни одбор сусрео у 2017. години. Као успехе истиче усвајање нове Стратегије Викимедије Србије и добијање гранта за 2018. годину.

Програмске активности организације је презентовала Ивана Маџаревић, док је Бојан Цветановић дао осврт на финансијски аспект рада организације кроз Извештај о трошењу финансијских средстава.

Усвајање Финансијског извештаја за 2017. годину

Финансијски извештај Викимедије Србије за 2017. годину, одрађен од стране књиговодственог сервиса ‚‚Астра”, презентовао је Бојан Цветановић.

По Финансијском извештају, утврђен губитак за 2017. годину износи 2.127.311,45 динара. Бојан је присутним члановима седнице Скупштине дао образложење за већи обим расхода у односу на приходе током прошле године.

Укидање стручних и регионалних одбора

Пре самог гласања, Филип је испричао позадину настанка одбора предложених за укидање.

 • Војвођански регионални одбор - са 9 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним, Скупштина доноси одлуку о укидању овог одбора.
 • Београдски регионални одбор - са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина доноси одлуку о укидању овог одбора.
 • Регионални одбор за јужну Србију - са 9 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним, Скупштина доноси одлуку о укидању овог одбора.
 • Стручни одбор за информатику - са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина доноси одлуку о укидању овог одбора.
 • Стручни одбор за лингвистику - са 9 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним, Скупштина доноси одлуку о укидању овог одбора.
 • Стручни одбор за природне науке - са 10 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина доноси одлуку о укидању овог одбора.

Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за академске институције за 2017. годину

Извештај о раду Стручног одбора за академске институције је представио Ђорђе Стакић. Говорио је о саставу одбора и састанку одржаном 6. марта 2017. године када су се окупили чланови Стручног одбора за академске институције и Вики амбасадори. У наставку су поменути пројекти који се раде у оквиру образовног програма, али и штампа Еду брошуре на српском и енглеском језику.

Усвајање Извештаја о раду Стручног одбора за медије за 2017. годину

Извештај Стручног одбора за медије је представио Филип Маљковић. Нагласио је да је овај одбор обновљен крајем 2016. године. У наставку је навео чланове и циљ рада овог одбора.

Разно

У оквиру тачке разно, Ђорђе је предложио да се уђе у траг аудио записима са ранијих седница Скупштина Викимедије Србије.

Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу скупштине (20:45).

У Београду,
11.02.2018.