Пословник о раду Управног одбора

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај пословник је Управни одбор усвојио на седници одржаној 11. фебруара 2016. године.
ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА УДРУЖЕЊА ВИКИМЕДИЈА СРБИЈЕ

Члан 1

Управни одбор Удружења Викимедија Србије (у даљем тексту: Управни одбор) је извршни орган Удружења који се стара о спровођењу циљева Удружења Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) утврђених Статутом.

Члан 2

Број чланова, трајање мандата, начин доношења одлука и делокруг рада чланова Управног одбора су регулисани Статутом.

Члан 3

Одлуке и друга акта која доноси Управни одбор потписује председник Управног одбора. Председник Управног одбора је по функцији законски заступник Удружења.

Мандат председника Управног одбора траје до:

 • истека мандата члана Управног одбора који је изабран на ту функцију
 • давања оставке лица које је изабрано на ту функцију
 • избора нове особе за ту функцију од стране чланова Управног одбора.

Председник Управног одбора сазива и председава седницама, а у случају одсуства председника Управног одбора, целокупне послове везане за ту функцију преузима председник Удружења.

Члан 4

Члан Управног одбора има право и дужност да присуствује седници и да активно учествује у њеном раду. У случају спречености да присуствује седници, члан Управног одбора је дужан да о томе унапред обавести председника Управног одбора.

Члан 5

Члан Управног одбора је одговоран за савесно вршење своје функције.

Члан Управног одбора има право да буде редовно и на време обавештен о свим питањима чије је познавање неопходно ради остваривања његове функције у Управном одбору.

Члан 6

Управни одбор обавља послове из свог делокруга на седницама Управног одбора.

Седнице Управног одбора сазивају се електронском поштом, најмање 24 сата пре планираног термина одржавања седнице.

Позив на седницу садржи:

 • Дан, час и место одржавања,
 • Предлог дневног реда.

Члан 7

Седнице Управног одбора могу бити:

 • затворене - само за чланове Управног одбора;
 • интерне - у којима ће, поред чланова Управног одбора, присуствовати председник Удружења, запослени или друга лица по позиву;
 • отворене - за сва лица која су заинтересована да присуствују.

Члан 8

Члан Управног одбора има право да на седници говори о питањима која су на дневном реду и да гласа о предлогу одлуке, закључка или другог акта.

Члан Управног одбора може се уздржати и изузети од гласања.

Члан 9

Дневни ред утврђује се на основу предлога дневног реда који је достављен уз позив на седницу. Након утврђеног дневног реда Управни одбор прелази на рад по утврђеним тачкама.

Учесник у расправи на седници може о истом питању говорити више пута ако је неопходно разјашњење по истом питању. Управни одбор гласањем може одлучити да се трајање дискусија ограничи.

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправе и може говорити само о питању које је на дневном реду седнице, а излагање треба да буде кратко и јасно.

Управни одбор може на предлог председника или члана Управног одбора одлучити да се расправа о поједином питању одложи за наредну седницу ради прибављања потребних додатних података за одлучивање о њему.

Када утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда председник Управног одбора закључује расправу.

Члан 10

Седница Управног одбора се одлаже кад настану разлози који онемогућавају њено одржавање у заказано време и дан. О валидности разлога и одлагању седнице одлучује Управни одбор.

Седница Управног одбора се прекида:

 • кад се у току седнице број присутних чланова смањи тако да не постоји кворум за одржавање седнице.
 • кад седница због дугог трајања не може да се заврши истог дана.

Члан 11

О одржавању реда на седници стара се председник Управног одбора. Због повреда реда на седници Управног одбора могу се према члановима и другим учесницима изрећи:

 1. опомена
 2. одузимање речи
 3. удаљење са седнице.

Члан 12

О раду седнице Управног одбора води се записник који треба да садржи:

 • Дан, час и место одржавања седнице;
 • Време почетка рада седнице;
 • Имена присутних чланова Управног одбора;
 • Имена лица која присуствују седници по позиву;
 • Предложени и усвојени дневни ред;
 • Одлуке и закључке седнице;
 • Констатацију да ли је седница завршена или прекинута.

Само на изричит захтев појединог члана у записник се уноси његов издвојен став или мишљење.

Записник потписују записничар и председник Управног одбора.

Записник води записничар, односно особа којој Управни одбор додели такав задатак.

Усвојени записник се архивира и шаље путем мејла на интерну листу свим члановима Удружења.

Члан 13

Управни одбор је дужан да на првом редовном заседању Скупштине у години поднесе извештај о раду за протеклу годину.

Члан 14

О примени овог пословника стара се председник Управног одбора.