Правилник о дисциплинском поступку

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Правилник о дисциплинском поступку
Напомена Ову Политику донела је Скупштина на Четрнаестој ванредној седници, 6. децембра 2015. године.

Члан 1

Овим правилником (у даљем тексту: Правилник) уређују се обавезе запослених на раду и чланова Удружења Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) и њихова одговорност за повреду радних обавеза и обавеза чланова према Удружењу, причињену штету, покретање и вођење дисциплинског поступка и изрицање мера за учињене повреде радних обавеза.

Члан 2

Ступањем на рад у Удружењу запослени преузима обавезе на раду и у вези са радом утврђене Законом, правилницима, политикама и Статутом Удружења.

Члан 3

Запослени Удружења који на раду и у вези са радом намерно или из крајње непажње проузрокује штету Удружењу, као и члан Удружења који учињеним прекршајем проузрокује штету Удружењу, дужан је да је у потпуности надокнади.

Члан 4

Запослени је дужан:

 1. да чува имовину Удружења,
 2. да улаже личне и стручне способности при раду и да рационално користи средства за рад,
 3. да извршава своје радне дужности и поштује обавезе описане у нормативним актима Удружења (правилници, политике, статут),
 4. да чува пословну тајну,
 5. да извршава одлуке Управног одбора Удружења,
 6. да се придржава општих законских аката који регулишу рад и радне односе.

Члан 5

Повреде радних обавеза у Удружењу могу бити лакше и теже.

Члан 6

Лакше повреде радних обавеза су:

 1. неоправдано одсуствовање са посла у време када је обавезна присутност;
 2. неуредно држање документације, материјала и средстава за рад;
 3. прикривање материјалне штете;
 4. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености доласка на посао;
 5. неоправдан изостанак са посла један до два радна дана месечно;
 6. недолично понашање према осталим запосленима, волонтерима, члановима Управног одбора или било којим другим лицима који су део Удружења или сарађују са њим (свађа, увреда и сл.);
 7. долазак на посао под дејством алкохола и/или опојних средстава.

За повреду радних обавеза из овог члана може се изрећи мера јавне опомене или новчана казна у висини до 20% плате за пуно радно време, или 10% плате за пола радног времена, исплаћене за месец у коме је новчана казна изречена.

Члан 7

Теже повреде радних обавеза су:

 1. извршење кривичног дела у раду или у вези са радом;
 2. физичко и сексуално злостављање осталих запослених, волонтера, чланова Управног одбора или било којих других лица која сарађују са Удружењем;
 3. неоправдано изостајање са посла више од два дана у току месеца;
 4. неизвршавање или немарно извршавање радних обавеза;
 5. нарушавање угледа Удружења;
 6. непоштовање политика, правилника и Статута Удружења;
 7. непоштовање и неизвршење одлука Управног одбора Удружења;
 8. незаконито располагање средствима Удружења;
 9. неодговорно коришћење средстава за рад;
 10. неостваривање предвиђених резултата рада из неоправданих разлога у року од 3 месеца;
 11. злоупотреба положаја и прекорачење датог овлашћења;
 12. злоупотреба права одсуствовања у случају болести;
 13. одавање пословне тајне;
 14. крађа, утаја;
 15. подстицање мржње по основу верске, расне, националне припадности, сексуалне оријентације и/или социјалног порекла;
 16. ако се запосленима ускраћују законом загарантована права;
 17. намерно, или грубом непажњом, изазивање штете у вредности већој од 30.000 динара;
 18. понављање лакших повреда радних обавеза.

За повреду радних обавеза из овог члана може се изрећи новчана казна у висини од 20% до 35% од плате исплаћене за месец у коме је одлука донета у трајању од три до шест месеци или дисциплинска мера престанка радног односа, у складу са законом.

Члан 8

Лакше повреде обавеза чланова Удружења су:

 1. неблаговремено и неуредно извршавање обавеза према Удружењу;
 2. неоправдана неактивност у одборима, комисијама и органима Удружења у које је биран;
 3. недолично понашање према запосленима, волонтерима, осталим члановима, или било којим другим лицима који су део Удружења или сарађују са њим (свађа, увреда и сл.) у оквиру обављања делатности Удружења;
 4. долазак на састанке везане за рад Удружења под дејством алкохола и/или опојних средстава.

Члан 9

Теже повреде обавеза чланова Удружења су:

 1. физичко и сексуално злостављање запослених, волонтера, осталих чланова као и било којих других лица која сарађују са Удружењем;
 2. нарушавање угледа Удружења;
 3. непоштовање политика, правилника и Статута Удружења;
 4. незаконито располагање средствима Удружења;
 5. злоупотреба положаја и прекорачење датог овлашћења;
 6. одавање пословне тајне;
 7. крађа, утаја;
 8. подстицање мржње по основу верске, расне, националне припадности, сексуалне оријентације и/или социјалног порекла;
 9. ако се запосленом или члановима Удружења ускраћују законом загарантована права;
 10. намерно, или грубом непажњом, изазивање штете у вредности већој од 30.000 динара;
 11. неплаћање новчане казне за лакшу повреду обавеза члана.

Члан 10

За повреде обавеза члана Удружења и друге дисциплинске прекршаје, члану Удружења може се изрећи једна од наведених дисциплинских мера:

За лакше повреде

 1. јавна опомена;
 2. новчана казна у висини од половине годишње чланарине у текућој години;

За теже повреде

 1. новчана казна у висини од једне и по до три годишње чланарине у текућој години. У случају неплаћања новчане казне у назначеном року, изриче се мера трајног искључења из чланства;
 2. искључење из Удружења.

Члан 11

При изрицању дисциплинске мере, у обзир се узима:

 • тежина повреде обавезе и њене последице,
 • степен одговорности лица,
 • услови под којима је повреда учињена,
 • ранији рад и понашање лица, које је начинило повреду дужности, као и друге околности које су од утицаја за изрицање врсте и висине дисциплинске мере.

Члан 12

Дисциплински поступак покреће се на основу одлуке Управног одбора Удружења, a захтев за покретање дисциплинског поступка могу поднети запослени и чланови Удружења.

Захтев за покретање дисциплинског поступка подноси се у писменој форми и мора бити образложен.

Члан 13

Управни одбор је обавезан да захтев за покретање дисциплинског поступка размотри и донесе одлуку о покретању дисциплинског поступка или одбаци захтев као неоснован у року од 15 дана од дана када је захтев поднет.

Дисциплинску комисију чине лица која одреди Управни одбор у одлуци о покретању дисциплинског поступка. У састав дисциплинске комисије не може ући особа која је начинила повреду или особа над којом је начињена повреда.

Члан 14

Председник Удружења заказује састанак дисциплинске комисије на који се позива запослени, односно члан Удружења против кога се води поступак, као и сведоци. Запосленом или члану Удружења који се одазове позиву, биће омогућено да да изјаву пред дисциплинском комисијом. Уколико је запослени, односно члан Удружења, позван, а изостанак није оправдао, расправа се може одржати у његовом одсуству и донети одлука. На дисциплинском поступку се води записник који потписује запослени, односно члан Удружења, сведоци и чланови дисциплинске комисије.

Члан 15

По завршеном доказном поступку председник Удружења даје реч запосленом, односно члану Удружења, против кога се води поступак, да у завршној речи изнесе одбрану. Након тога се комисија повлачи ради већања и доношења одлуке. Уколико дисциплинска комисија утврди да у радњи, којом је извршена повреда радне обавезе има елемената кривичног дела, дужна је да о томе обавести надлежни орган ради покретања одговарајућег поступка.

Члан 16

Одлука о утврђивању одговорности и изреченој мери (решење) са образложењем доставља се запосленом, односно члану Удружења и подносиоцу захтева у писаном облику у року од 8 дана од дана доношења одлуке.

Члан 17

Против одлуке (решења) запослени односно члан Удружења и подносилац захтева за утврђивање одговорности, могу изјавити жалбу Управном одбору који доноси одлуку (решење) у другом степену у року од 30 дана од достављања жалбе. Жалбa не задржава извршење дисциплинске мере.

Члан 18

Управни одбор Удружења ће одбацити жалбу запосленог или члана Удружења уколико није поднета у року од 8 дана.

Управни одбор Удружења може:

 • одбити жалбу и потврдити одлуку дисциплинске комисије,
 • уважити жалбу, укинути одлуку дисциплинске комисије и вратити предмет на поновно одлучивање,
 • преиначити одлуку дисциплинске комисије и изрећи блажу меру или повећати казну.

Члан 19

Дисциплинска комисија може донети једну од следећих одлука:

 • да се запослени, односно члан Удружења ослобађа одговорности,
 • да се изрекне одговарајућа мера.

Члан 20

Одлука дисциплинске комисије садржи увод, диспозитив, образложење и поуку о правном леку.