Правилник о коришћењу имовине Удружења

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Правилник о коришћењу имовине Удружења
Напомена Ову Политику донела је Скупштина на Четрнаестој ванредној седници, 6. децембра 2015. године.

Имовину Удружења чини имовина која се уступа на коришћење запосленима, члановима и партнерима Удружења у циљу ефектног и ефикасног обављања пословања, а у складу са Статутом и политикама Удружења.

Имовина Удружења се користи искључиво за остваривање његових статутарних циљева.

Имовина Удружења се не сме отуђивати. Изузетак важи једино у случају расходоване имовине која се може отуђити или уништити о чему одлучује Управни одбор Удружења. Расходовање имовине се врши на основу одлуке Управног одбора услед њихове физичке дотрајалости, технолошке застарелости или неког другог разлога који је довео до неупотребљивости.

Није дозвољена приватна употреба имовине Удружења или давање трећим лицима без одлуке Управног одбора.

Имовина Удружења се може уступити физичким или правним лицима под уговорно одређеним обавезама при чему лице које преузима имовину потписује документ о реверсу. Сва средства дата на реверс се уносе у реверсну књигу која служи као помоћна евиденција и пружа податке коме и за који временски период је уступљена имовина. Након истека периода за обављање активности предвиђених уговором, физичко или правно лице је дужно да имовину дату на коришћење врати Удружењу.

Одредбе овог правилника се не односе на давање примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева Удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и слично), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Под имовином Удружења се подразумевају сва средства наведена у књизи инвентара. Књига инвентара пружа податке о стању, променама и набавкама основних средстава. Обавезу вођења књиге инвентара и ажурирања информација у складу са променама које су настале има Управни одбор или лица којима Управни одбор повери овај задатак.

Запослени, чланови и партнери су дужни да чувају имовину Удружења и да се понашају рационално приликом њене употребе.

Отуђивање, уништавање, неовлашћено коришћење и било који вид вандализма или свесног оштећења имовине Удружења су најстроже забрањени, а лице које буде проузроковало штету по једном од ових основа ће бити дужно да изврши потпуну материјалну надокнаду.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке Управног одбора.