Правилник о организацији и систематизацији послова

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Овај правилник донео је Управни одбор Викимедије Србије, 22. децембра 2020. године.


Члан 15 правилника је одлуком Управног одбора на дан 28. фебруар 2022. године допуњен тачком 5 везаном за радно место: Менаџер за пројекте разноликости.
Члан 15 правилника је одлуком Управног одбора на дан 29. децембар 2022. године измењен у тачкама 1. и 5.

На основу члана 24 Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-Одлука УС РС, 113/2017 и 95/2018) (у даљем тексту: Закон), и члана 14, став 1, тачка 2, Статута Удружења Викимедија Србије, Управни одбор Удружења Викимедија Србије, дана 22.12.2020. године, донео је

Правилник о организацији и систематизацији послова
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1

Правилником о организацији и систематизацији послова (у даљем тексту: Правилник), код Удружења Викимедија Србије, Кнеза Милоша 80, Београд (у даљем тексту: Удружење), уређује се: – организација рада у Удружењу; – систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме и други посебни услови за рад на тим пословима; – послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности; – послови на којима се рад обавља са непуним радним временом; – начин руковођења, одговорност за извршавање послова и друга питања од значаја за организацију и рад Удружења.

Члан 2

Основна питања организације рада, систематизација и врсте послова утврђују се у складу са потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из делатности Удружења запослени обављају применом јединствене економске и организационе повезаности.

Члан 3

Удружење може обављање одређених стручних послова из своје делатности да повери другом правном или физичком лицу, ако оцени да је то у његовом интересу и да ће се послови ефикасније и рационалније извршавати.

Обављање поверених послова извршиће се сагласно овом правилнику и уговору којим се регулише поверавање послова.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
Члан 4

Послове из своје делатности Удружење организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА И ЊИХОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ
Члан 5

Органи Удружења су:

 1. Скупштина
 2. Председник и Потпредседник
 3. Управни одбор
 4. Привремени органи

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења и њу чине сви редовни чланови Удружења.

Удружење заступа и представља Председник Удружења, а у складу са Статутом Удружења. Потпредседник Удружења помаже у раду Председнику Удружења и врши и друге послове које му Скупштина повери.

Управни одбор је извршни орган Удружења који руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења, а у складу са Статутом Удружења.

Скупштина Удружења формира и одређује надлежност, начин рада и одлучивања привремених органа.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ПОСЛОВА
Члан 6

Систематизацијом послова утврђује се:

1) назив радног места са описом послова
2) услови за обављање послова

У зависности од процеса рада и потребе повећања, односно смањења обима послова, Управни одбор може посебном одлуком да повећа или смањи број потребних извршилаца, без промене овог правилника.

Члан 7

За обављање послова утврђених овим правилником, поред општих и посебних услова утврђених Законом, запослени мора да испуњава и посебне услове, утврђене овим правилником, и то:

– врсту и степен стручне спреме;
– радно искуство;
– посебне радне и друге способности као и друге услове потребне за рад на одређеним пословима.
Члан 8

Под врстом и степеном стручне спреме, односно образовања подразумева се школска спрема одређеног занимања, зависно од врсте и сложености послова.

Члан 9

Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после стицања стручне спреме, односно образовања, која је услов за заснивање радног односа, односно за обављање послова.

Члан 10

Услови за обављање послова на радном месту при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, утврђују се овим правилником и другим општим актима.

За обављање послова из става 1 овог члана, као и за обављање изузетно сложених послова, утврђује се одговарајуће радно искуство дефинисано описом посла за дефинисано радно место.

За остале послове, потребно радно искуство не мора се предвидети.

Члан 11

Под посебним условима подразумева се знање страног језика, познавање рада на рачунару и друга посебна знања или положени испити, као и дефинисани временски период рада на одговарајућим пословима, који су услов за заснивање радног односа, односно обављање одређених послова.

Члан 12

Посебна знања и положени испити доказују се одговарајућим исправама издатим од стране одговарајућих лица или агенција за образовање или релевантним радним искуством.

Члан 13

Пoслoвe сa пoвeћaним ризикoм мoжe дa oбaвљa сaмo лицe кoje пoсeдуje увeрeњe издaтo oд стрaнe нaдлeжнe здрaвствeнe устaнoвe нa oснoву прeтхoднo утврђeнe рaднe спoсoбнoсти зa рaд нa тим пoслoвимa.

Члан 14

За поједине послове може се предвидети претходна провера радне способности или пробни рад.

НАЗИВ, ОПИС ПОСЛОВА И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБАВЉАЊЕ
Члан 15

Организациона структура Удружења садржи следећа радна места:

1. Извршни директор

Опис посла:

 • Свакодневно управља организацијом како би се осигурао неометани рад канцеларије и реализација пројеката
 • Води рачуна о правилном усмеравању ресурса и поштовању принципа транспарентности
 • Ради на изради стратегије и стратешког плана организације и интегрисању докумената са стратегијом покрета
 • Прати и осигурава реализацију програма Викимедије Србије у сарадњи са менаџерима
 • Спроводи годишњи конкурс за реализацију и финансирање волонтерских пројеката Викимедије Србијe
 • Активно учествује у изради и представљању годишњих планова и извештаја
 • Координише и евалуира рад запослених и ради на припреми тромесечних задужења
 • Представља Викимедију Србије на локалним и међународним конференцијама, скуповима и догађајима
 • Представља Викимедију Србије у јавности и успоставља сарадњу са медијским партнерима у циљу промоције и повећања видљивости догађаја и пројеката организације
 • Осигурава активну и транспарентну комуникацију са Задужбином Викимедија у циљу боље сарадње, имплементације стратешких препорука, ажурног извештавања и дисеминације резултата програма Викимедије Србије
 • Активно учествује на састанцима извршних директора огранака Викимедије
 • Јача регионалну сарадњу у погледу покретања заједничких иницијатива, кампања, стварања нових афилијација, пружања саветодавне улоге и дељења ресурса
 • Активно учествује у оквиру активности Викимедијиног хаба Средње и Источне Европе и успоставља блиску сарадњу са координатором хаба
 • Остварује сарадњу са институцијама и организацијама сличних делатности и усмерава партнере на конкретне програме Викимедије Србије
 • Организује догађаје организације (локалне и међународне конференције)
 • Ради на проналаску спонзорства, донација и фондова за финансирање активности Викимедије Србије ван Задужбине Викимедија

Услови за обављање посла:

 • висока стручна спрема
 • вишегодишње искуство у координисању пројеката и рада запослених
 • истакнуте менаџерске способности
 • обавезно познавање рада на рачунару и напредно коришћење алата за канцеларијско пословање и Google апликација
 • напредан ниво функционалног знања енглеског језика


2. Радно место: Менаџер образовног програма

Опис посла:

 • Креира планове и ради на унапређењу организације и реализације образовних пројеката
 • Ради на привлачењу нових волонтера за рад на образовном и другим пројектима организације
 • Одржава радионице уређивања Википедије и других сродних вики пројеката у културно-образовним институцијама
 • Помаже реализаторима акредитованог семинара организације
 • Прати рад учесника/ца на радионицама, комуникацира са њима и евалуира њихов рад
 • Успоставља сарадњу са новим партнерима на пољу образовних пројеката
 • Координише рад волонтера
 • Прикупља метрике и евалуира успешност образовних пројеката
 • Комуницира са вођама образовног програма у другим огранцима и Задужбином Викимедије
 • Пише и доставља кварталне и годишње извештаје
 • Учествује на састанцима и конференцијама
 • Промовише образовне пројекте организације
 • Учествује у промоцији и реализацији других пројеката организације

Услови за обављање посла:

 • висока стручна спрема
 • обавезно познавање рада на рачунару и напредно коришћење алата за канцеларијско пословање и Google апликација
 • напредан ниво функционалног знања енглеског језика


3. Радно место: Менаџер за сарадњу са институцијама културе

Опис посла:

 • Креира планове и ради на унапређењу организације и реализације ГЛАМ пројеката (пројеката намењених институцијама културе попут галерија, библиотека, архива и музеја).
 • Ради на привлачењу нових волонтера за рад на ГЛАМ и другим пројектима организације
 • Одржава радионице уређивања Википедије и других сродних вики пројеката у институцијама културе
 • Помаже реализаторима пројеката у институцијама културе
 • Успоставља сарадњу са новим партнерима
 • Координише рад волонтера
 • Прикупља метрике и евалуира успешност ГЛАМ пројеката
 • Комуницира са вођама ГЛАМ пројеката у другим огранцима и Задужбином Викимедије
 • Пише и доставља кварталне и годишње извештаје
 • Учествује на састанцима и конференцијама
 • Промовише ГЛАМ пројекте организације
 • Учествује у промоцији и реализацији других пројеката организације

Услови за обављање посла:

 • висока стручна спрема
 • обавезно познавање рада на рачунару и напредно коришћење алата за канцеларијско пословање и Google апликација
 • напредан ниво функционалног знања енглеског језика


4. Радно место: Менаџер канцеларије

Опис посла:

 • Води интерну финансијску евиденцију
 • Израђује годишњи буџет организације
 • Води рачуна о контроли трошкова у складу са буџетом организације и пројеката
 • Реализује плаћања према трећим лицима и друге послове вођења финансија у сарадњи са рачуновођом организације
 • Припрема састанке и води записнике
 • Израђује текстове одлука и дописа
 • Води архиву пословних докумената
 • Планира и спроводи потребне набавке материјала и опреме
 • Учествује у изради кварталних и годишњих извештаја о раду Удружења и извештаја о реализацији пројектних активности
 • Спроводи годишњи попис имовине организације
 • Води рачуна о књизи инвентара и уступању имовине Удружења на реверс
 • У сарадњи са другим запосленима, учествује у припреми догађаја у организацији Удружења
 • Обавља послове лица за заштиту података о личности
 • Води рачуна о спровођењу процедура везаних за заштиту података о личности у складу са Законом о заштити података о личности и Правилником о заштити података о личности

Услови за обављање посла:

 • висока стручна спрема
 • обавезно познавање рада на рачунару и напредно коришћење алата за канцеларијско пословање и Google апликација
 • напредан ниво функционалног знања енглеског језика
 • завршена стручна обука за заштиту и безбедност информација


5. Радно место: Менаџер програма разноликости

Опис посла:

 • Креира планове и ради на унапређењу организације и реализације пројеката разноликости
 • Ради на привлачењу нових и мотивисању и окупљању постојећих волонтера
 • Спроводи активности подршке заједнице
 • Спроводи стратешке правце у погледу разноликости и једнакости у оквиру стратегије Викимедије Србије, али и глобалне стратегије покрета
 • Спроводи конкурс за реализацију и финансирање волонтерских пројеката мањег обима
 • Одржава радионице уређивања Википедије и других сродних вики пројеката у партнерским организацијама
 • Успоставља сарадњу са новим партнерима
 • Координише рад волонтера
 • Прикупља метрике и евалуира успешност пројеката разноликости
 • Успоставља међународну сарадњу са другим огранцима у погледу извођења заједничких пројеката, присуства организације у међународним кампањама, као и пружања савета и размене искустава
 • Пише и доставља кварталне и годишње извештаје
 • Учествује на састанцима и конференцијама
 • Промовише пројекте разноликости организације
 • Учествује у промоцији и реализацији других пројеката организације

Услови за обављање посла:

 • висока стручна спрема
 • обавезно познавање рада на рачунару и напредно коришћење алата за канцеларијско пословање и Google апликација
 • напредан ниво функционалног знања енглеског језика
 • познавање и разумевање међуљудских односа


Број извршилаца одређује Управни одбор према обиму посла.

ПОСЛОВИ И ИЗВРШИОЦИ У ПОСЕБНИМ ОБЛИЦИМА РАДНОГ ОДНОСА
Члан 16

Приликом заснивања радног односа са новим запосленим, на свим пословима, Управни одбор може уговорити пробни рад са запосленим, на начин и у трајању у складу са Уговором о раду.

Члан 17

Управни одбор именује члана Управног одбора или запосленог у Удружењу за праћење обављања послова запосленог у току пробног рада, који доставља Управном одбору мишљење о резултатима пробног рада, најкасније у року од 10 дана пре истека пробног рада.

Члан 18

Управни одбор може, у зависности од врсте и обима посла, да заснује радни однос са запосленим на одређено време, са непуним радним временом, за обављање послова ван просторија Удружења, у складу са Законом.

Члан 19

На свим стручним пословима, независно од услова на име радног искуства, осим послова са посебним овлашћењима и одговорностима, Управни одбор може да заснује радни однос са приправником и волонтером који има најмање III степен стручне спреме, односно образовања, на неодређено или одређено време.

Члан 20

Управни одбор доноси Програм обуке приправника, који треба да обезбеди теоријско и практично оспособљавање приправника за преузимање и вршење послова за чије се извршавање оспособљава.

Програмом из става 1 овог члана утврђује се садржај обуке, време трајања обуке на појединим пословима, лица која прате оспособљавање приправника - ментор, начин извештавања о њиховом раду и слично.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ПОСЛОВА
Члан 21

Управни одбор врши надзор над извршавањем послова и предузима мере (утврђене Законом) према запосленом који не обавља послове у складу са овим правилником и описом посла.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22

За све што није регулисано овим правилником примењују се одговарајуће одредбе Закона.

Члан 23

Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Управног одбора.


У Београду,
Дана 22.12.2020. године