Придружи се!

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагуНапомена Уколико желите да постане члан Удружења Викимедија Србије, молимо вас да прочитате следеће чланове статута

Услови и начин учлањивања и врсте и престанак чланства

Члан 5

Свако физичко лице које прихвати циљеве и Статут Удружења и попуни приступницу може, под једнаким условима утврђеним Статутом, да постане члан Удружења.

Физичко лице са навршених 14 година старости може бити члан Удружења сходно поступку прописаном Статутом.

Приступницу за малолетно лице са навршених 14 година живота даје сам малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Изјава из става 3 овог члана мора да садржи потврду о овери потписа у складу са законом.

Члан 6

Физичко лице може бити примљено у чланство Удружења у статусу редовног или придруженог члана.

Предајом приступнице, физичко лице стиче статус кандидата за чланство у Удружењу.

Статус придруженог члана стиче кандидат за чланство који учествује у раду Удружења кроз ширење идеје о слободном знању, док статус редовног члана стиче кандидат за чланство који учествује у раду Удружења кроз учествовање у редовним активностима Удружења.

Редовни члан Удружења може предложити да лице које је у поступку пријема у чланство, или је већ изабрано у придружено чланство, буде бирано у статус редовног члана.

Одлуку о пријему у придружено и редовно чланство доноси Скупштина Удружења.

Члан 7

Престанак статуса члана може настати на основу изјаве воље члана, смрћу члана или на основу одлуке Скупштине Удружења.

Сваки члан може иступити из чланства предајом писане изјаве о иступању законском заступнику Удружења, или лицу које законски заступник овласти за то, у ком случају се сматра да је статус члана престао на дан предаје писане изјаве о иступању.

Скупштина може донети одлуку о искључењу из редовног или придруженог чланства због дуже неактивности члана, непоштовања Статута Удружења, урушавања угледа Удружења или због теже повреде обавезе члана, а на предлог Управног одбора или редовног члана Удружења.

Управни одбор доставља предлог о искључењу из редовног или придруженог чланства Скупштини Удружења преко Председника Удружења који је дужан да предлог Управног одбора уврсти у предлог дневног реда на првој редовној или ванредној седници Скупштине Удружења.

Права, обавезе и одговорности чланства

Члан 8

Редовни члан има право да:

  1. равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
  2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
  3. бира и буде биран у органе Удружења;
  4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Придружени члан има право да:

  1. равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
  2. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

  1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
  2. учествује, у складу с интересовањем и врстом чланства, у активностима Удружења;
  3. обавља друге послове које му повери Управни одбор
  4. прихвата све дужности и обавезе из нормативних аката Удружења

Придружи се

Да бисте стекли статус кандидата за чланство у Удружењу довољно је да преузмете и попуните приступницу и дате сагласност да се ваши подаци могу користити за евидентирање чланства у Удружењу.

Формулар приступнице Удружењу за лица под старатељством можете преузети овде.


Попуњену приступницу пошаљите на kancelarija@vikimedija.org.