Седамнаеста редовна седница Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Записник са Седамнаесте редовне седнице Скупштине Удружења

Сазивање Скупштине

Предлог за одржавање 17. редовне Скупштине Удружења, уз предлог дневног реда за исту, дао је, преко интерне мејлинг листе, Председник Удружења, Филип Маљковић. Седница је заказана за недељу, 19. фебруар 2017. са почетком у 17:00 часова, у просторијама Удружења, у Дечанској 4/3.

Дневни ред Заседања

Скупштина је започета у 18:15, када је Председник Удружења, Филип Маљковић, констатовао кворум. Седници је присуствовало 7 редовних чланова/ица удружења: Филип Маљковић, Ђорђе Стакић, Миљан Симоновић, Горан Обрадовић, Јелена Продановић, Драган Сатарић и Ивана Маџаревић. Седници су такође присуствовали и Бојана Сатарић, као придружени члан, и Бојан Цветановић у улози записничара.

Једногласно усвојен дневни ред заседања био је следећи:

 1. Усвајање записника са Шеснаесте ванредне седнице Скупштине
 2. Избор редовних, придружених и почасних чланова
 3. Избор чланова Управног одбора
 4. Измене Статута
 5. Усвајање финансијског извештаја за 2016. годину
 6. Евалуација пројеката за 2016. годину
 7. Извештај о раду Управног одбора за 2016. годину
 8. Разно

Одлуке

Усвајање Записника са Шеснаесте ванредне седнице Скупштине

Скупштина је са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, усвојила Записник са Шеснаесте ванредне седнице Скупштине.

Избор редовних, придружених и почасних чланова

Прочитан је списак чланова који су приступили организацији од 11.12.2016. а то су: Марко Шкорић, Марко Стојановић, Душан Каличанин, Милица Шевкушић, Бранка Вучићевић Вучковић, Бојана Сатарић, Милорад Димић.
Следећим члановима Удружења је промењен статус из придруженог у редовни:

 • Душан Каличанин: са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења;
 • Милица Шевкушић: са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења;
 • Бранка Вучићевић Вучковић: са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења;
 • Бојана Сатарић: са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабрана је за редовну чланицу Удружења;
 • Милорад Димић: са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења;
 • Марко Станковић: са 7 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, изабран је за редовног члана Удружења.


Удружење после ове тачке Скупштине има укупно 178 чланова, 45 редовних и 133 придружена. Гласања за почасно чланство и укидање чланства није било.

Такође, изгласавањем Бојане Сатарић за редовног члана Удружења, укупан број присутних са правом гласа се након ове тачке попео на 8.

Избор чланова Управног одбора

На седници је констатовано да нема предлога за чланство у Управном одбору.

Измене Статута

Са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, Скупштина је једногласно усвојила следеће измене Статута:

члан 2, стан 2

Претходно: У процесу стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја најзаступљенији је бесплатни рачунарски програмски систем - „вики софтвер“. Најзначајнији пример примене овог принципа представља енциклопедија „Википедија“, чији је суоснивач Џими Д. Велс, а којом управља Задужбина Викимедија.

Новонастало: У процесу стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја најзаступљенији је бесплатни рачунарски програмски систем - „вики софтвер“. Најзначајнији пример примене овог принципа представља енциклопедија „Википедија“, којом управља Задужбина Викимедија.

члан 3, тачка 3

Претходно: прикупља, објављује и умножава информације, као и што одржава односе с јавношћу поводом слободног садржаја;

Новонастало: прикупља, објављује и умножава информације и одржава односе с јавношћу поводом слободног садржаја;

члан 5, став 2

Претходно: Својство члана Удружења стиче се писменом сагласношћу у складу са чл. 6 ст. 2 или потписивањем приступнице у складу са чл. 6 ст. 3 и овером у складу са чл. 10 ст. 1 Статута.

Новонастало: Својство члана Удружења стиче се потписивањем приступнице у складу са чл. 6 ст. 3 и овером у складу са чл. 10 ст. 1 Статута.

члан 6, став 2

Претходно: Одлуку о пријему у редовно чланство доноси Скупштина, на образложени предлог три редовна члана, која у сваком конкретном случају, процењује ниво залагања, капацитета и резултата и о томе, без одлагања, обавештава члана, уз претходно прибављену сагласност, за пријем у редовно чланство.

Новонастало: Одлуку о пријему у редовно чланство доноси Скупштина, на образложени предлог бар три редовна члана, која у сваком конкретном случају, процењује ниво залагања, капацитета и резултата и о томе, без одлагања, обавештава члана, уз претходно прибављену сагласност, за пријем у редовно чланство.

члан 6, став 3

Претходно: Одлуку о пријему придруженог члана доноси Скупштина и о томе, без одлагања, обавештава подносиоца пријаве.

Новонастало: Статус придруженог члана се стиче потписивањем приступнице од стране лица које је приступило и потписивањем и овером од стране Председника Удружења.

члан 6, став 5

Претходно: Сваки члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању, с тим што редовни члан може истовремено иступити из редовног чланства и постати придружени члан. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Новонастало: Сваки члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Редовни члан може иступити из редовног чланства давањем писане изјаве и постати придружени члан. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

члан 6, став 7

Претходно: Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог три редовна члана или дисциплинске комисије.

Новонастало: Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог бар три редовна члана или дисциплинске комисије.

члан 7, став 2

додаје се тачка 3: бира и буде биран у регионалне и стручне одборе.

члан 7, став 3

тачка 4 се укида

члан 9, став 3

Претходно: Седницу Скупштине сазива Председник, а у случају његовог одсуства, неко од чланова Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине, као и о предлогу дневног реда. Седницом председава Председник или неко од чланова Управног одбора.

Новонастало: Седницу Скупштине сазива Председник, а у случају његовог одсуства, неко од чланова Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине, као и о предлогу дневног реда. Седницом председава Председник, а у случају његовог одсуства редом Потпредседник, Председник Управног одбора или најстарији присутни редован члан Скупштине.

члан 9, став 8 се брише

члан 12, став 1, тачка 5

Претходно: одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет редовних чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна које подноси Скупштини на усвајање;

Новонастало: доноси одлуке које су обавезујуће за регионалне и стручне одборе;

члан 12, став 1, тачка 6

Претходно: координира рад регионалних одбора

Новонастало: одлучује о висини чланарине;

члан 12, став 1, тачка 7

Претходно: одлучује о висини чланарине и изузећу од плаћања на основу индивидуалног волонтерског доприноса или материјалног стања, као и о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Новонастало: одлучује о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

члан 13, став 2

Претходно: Регионални одбори немају статус правног лица и могу да се представљју само као регионални одбори Удружења.

Новонастало: Регионални одбори немају статус правног лица и могу да се представљају само као регионални одбори Удружења.

члан 13, став 3

Претходно: Регионални одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Новонастало: Чланови регионалних одбора морају бити и чланови Удружења.

Члан 13, став 4

Претходно: Мандат председника и чланова Регионалног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Новонастало: Чланови регионалних одбора бирају нове и разрешавају постојеће чланове својих одбора. Регионални одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Члан 13, додаје се став 5:

Мандат председника Регионалног одбора траје две године и може се поново бирати на исту функцију.

Члан 14, став 3

Претходно: Стручни одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Новонастало: Чланови стручних одбора морају бити и чланови Удружења.

Члан 14, став 4

Претходно: Мандат председника и чланова стручних одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Новонастало: Чланови стручних одбора бирају нове и разрешавају постојеће чланове својих одбора. Стручни одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Члан 14, додаје се став 5:

Мандат председника стручних одбора траје две године и може се поново бирати на исту функцију.

Члан 15, став 1

Претходно: Савет је саветодавно тело, чији се чланови бирају из реда научника, уметника, стручњака и осталих лица, која могу да унапреде остваривање циљева Удружења.

Новонастало: Савет је саветодавно тело, чији се чланови бирају из реда научника, уметника, стручњака и осталих лица која могу да унапреде остваривање циљева Удружења.

члан 16, став 2

Претходно: Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем електронске поште, електронске базе података на веб сајту Удружења http://rs.wikimedia.org, саопштења за јавност или на други примерени начин.

Новонастало: Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем електронске поште, веб сајта Удружења http://rs.wikimedia.org, саопштења за јавност или на други начин.

члан 17, став 1

Претходно: Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Новонастало: Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству.

члан 22, став 1

Претходно: Усвајањем Статута престају да важе одредбе Статута од 8. децембра 2013. године.

Новонастало: Усвајањем Статута престају да важе одредбе Статута од 6. децембра 2015. године.

Усвајање финансијског извештаја за 2016. годину

Бојан Цветановић је презентовао финансијски извештај књиговодственог сервиса ‚‚Астра”, као и сопстени финансијски извештај којим је дао детаљан увид у приходе и расходе Удружења.

Удружење Викимедија Србије је у 2016. години остварила добит у износу од 781.647, 91 динара.

Са 8 гласова за, гласова против није било, уздржаних није било, прихваћен је финансијски извештај за 2016. годину.

Ивана Маџаревић је присутнима представила успешност и степен реализације пројеката који су се реализовали у 2016. години. Реч је о укупно шест програма кроз које је реализовано 26 пројеката. Пројекте су реализовали волонтери и вође пројеката, Вики амбасадори и запослени Викимедије Србије, док су смернице и надзор вршили Управни и Академски одбор.

Јелена Продановић је напустила седницу у 20:20 чиме је број присутних са правом гласа од тог тренутка био 7.

Извештај о раду Управног одбора за 2016. годину

Филип Маљковић је представио извештај о раду Управног одбора који обухвата период од 21. фебруара 2016. до 19. фебруара 2017. године.

На почетку овог периода Управни одбор је имао 5 чланова, а од 11. децембра 2016. године 9. Укупно је одржано 13 званичних састанака и донето 19 одлука. Након конкурса, Небојша Ратковић је ангажован на позицији менаџера образовног програма због одласка Милице Жарковић на трудничко/породиљско боловање.

Филип је истакао да су нова стратегија и фокусирање циљеви Управног одбора за наредни период.

Горан Обрадовић је изразио забринутост због драстичног умањења средстава добијених од Задужбине, као и негодовање зашто извештај о раду Управног одбора не садржи разлоге који су довели до истог. У наставку ове тачке водила се дискусија о садржају самог извештаја.

Филип Маљковић је изнео предлог да се за следећу Скупштину припреми правилник о садржају извештаја.

Са 6 гласова за, гласова против није било и 1 уздржаним гласом, прихваћен је извештај о раду Управног одбора за 2016. годину.

Разно

Током ове тачке расправљало се о следећим темама:

Комуникација на интерној листи, иницијатор Филип Маљковић

Филип даје осврт на претходну седницу Скупштине где је дата примедба да доста комуникације не долази до интерне мејлинг листе Удружења. На састанку Управног одбора је разматрано о тој идеји и дошло се до закључка да није практично да постоји један власник који ће бринути о томе, већ да се о томе брину све особе које се налазе на затвореној листи. Закључак је да се примећује побољшање у односу на претходни период.

Академски одбор, иницијатор Ђорђе Стакић

Ђорђе је укратко известио Скупштину о раду Академског одбора, као председник тог одбора. У децембру је одбор ојачан за 4 члана: Драгана Сатарића, Ану Младеновић, Милицу Шевкушић и Марка Станковића. Од 1. септембра нови менаџер образовног програма је кренуо са радом. Ђорђе је истакао да је имао више састанака са њим. Мисли да су се све добре праксе иплементиране. Имамо 3 нова Вики амбасадора. У будућем периоду план је да се ојачају активности, као и да се направи састанак Академског одбора са амбасадорима.

Након ове тачке дневног реда, председавајући Филип Маљковић је закључио седницу скупштине (21:55).


У Београду,
19.02.2017.