Статут/српски/Архива

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

У складу са одредбама члана 6 и члана 10 Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације, политичке организације који се оснивају за територију СФРЈ (Службени лист СФРЈ 42/90 и Службени лист СРЈ 28/96) Оснивачка скупштина Удружења грађана Wikimedia Србије и Црне Горе, на седници одржаној ________ (датум) у Београду усвојила је

Статут

удружења грађана Wikimedia Србије и Црне Горе

Преамбула

Члан 1

Удружење грађана Wikimedia Србије и Црне Горе (у даљем тексту овог документа „Удружење“) има сврху да пронађе одговор на питање како знање може коначно бити слободно и тиме доступно свим људским бићима.

Циљеви удруживања и начин њиховог остваривања

Члан 2

Удружење је основано као нестраначко, невладино и непрофитно удружење грађана чији је циљ подршка стварању, сакупљању и умножавању слободног садржаја на непрофитан начин; подржавање идеју да сви људи имају једнак приступ знању и образовању. По начину на који Удружење схвата, термин слободни садржај преставља сваки производ који је од стране аутора производа лиценциран на начин на који је свима допуштено да тај производ слободно користе, умножавају и мењају.

Облик удруживања и унутрашња организација

Члан 3

Удружење Wikimedia Србије и Црне Горе је удружење грађана.

Члан 4

Удружење има статус правног лица, а своје активности реализује у складу са позитивним законским прописима Државне Заједнице Србија и Црна Гора, поштујући начела јавности рада и равноправности својих чланова.

Члан 5

За сакупљање и умножавање слободног садржаја софтвер „вики“ се узима као најзаступљенији, иако не и једини. Софтвер „вики“ је рачунарски програмски систем доступан путем Интернета а који омогућава корисницима и преглед и измену садржаја, чиме се омогућава стварање слободног садржаја. Најзначајнији пример примене овог принципа представља енциклопедија „Википедија“ коју су покренули Џими Д. Велс, а којом управља Задужбина Викимедија.

Члан 6

Удружење ће преузети одговорности локалног огранка Задужбине Викимедија (Wikimedia Foundation Inc. са седиштем у Флориди, САД). Независност Удружења овим није доведенa у питање. Задужбина Викимедија се понаша као покровитељска организација за све националне Викимедијине локалне огранке; она координира активности у складу са сврхом Удружења на интернационалном нивоу и управља именом Wikimedia, као и именима различитих интернационалних Викимедијиних пројеката.

Члан 7

Сврха удружења је бављење следећим активностима:

 • Вођење система на Интернету за стварање, сакупљање и умножавање слободног садржаја, као и управљање и располагање средствима намењеним томе. Центар интересовања лежи на неколико интернационалних Викимедијиних пројеката.
 • Умножавање и подршка умножавању слободног садржаја у дигиталном, штампаном и другим облицима са акцентом на садржај међународних Викимедијиних пројеката.
 • Прикупљање, објављивање и умножавање информација, као и односи са јавношћу који су везани за слободни садржај, „викије“ и Викимедијине пројекте кроз догађаје и информативну литературу.
 • Решавање научних, друштвених, културних и правних питања везаних за слободни садржај и „викије“, користећи притом мишљења стручњака, приказе и додељивање стипендија.

Члан 8

Удружење може сакупљати средства и прослеђивати их другим удружењима и предузеђима или јавним установама ако се користе искључиво у сврхе наведене горе. Удружење може имати удела у таквим удружењима и предузећима или бити њихов члан.

Члан 9

Удружење се бави једино и искључиво непрофитним делатностима.

Члан 10

Средства Удружења се могу користити искључиво у сврхе дефинисане Статутом Удружења. Чланови Удружења као чланови не добијају нити могу добити никакву корист од средстава Удружења. Ниједна особа не може имати корист кроз непотребне трошкове за промоцију Удружења или кроз непропорционално велике издатке.

Члан 11

Неке од активности које Удружење спроводи ради остваривања својих циљева су:

 1. прикупљање и обрада научне и стручне литературе у области информационих технологија, информационог друштва, слободног садржаја, лексикографије, енциклопедистике, новинарства, као и у другим областима које су обухваћене радом на Викимедијиним међународним пројектима;
 2. организовање, само или у заједници са другим организацијама, стручних скупова, саветовања, семинара и других облике стручног образовања у овим областима;
 3. објављивање књига и других публикација из области које су обухваћене радом на остварењу циљева Удружења;
 4. организовање научних и стручних радника за рад на научним, стручним и истраживачким пројектима из домена области које су обухваћене радом на остварењу циљева Удружења;
 5. сарадња са универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве областима које су обухваћене радом на остварењу циљева Удружења.

Назив и седиште

Члан 12

Удружење ће обављати своје делатности под именом: Wikimedia Србије и Црне Горе; као и под именом транскрибованим на српски Викимедија Србије и Црне Горе.

Седиште Удружења је у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Државне Заједнице Србија и Црна Гора.

Услови и начин учлањивања и престанак чланства и права, обавезе и одговорности чланова

Члан 13

Чланство у Удружењу је добровољно.

Члан 14

Члан Удружења може бити свако физичко и правно лице које прихвата циљеве Удружења и Статут Удружења.

Члан 15

Чланови могу бити редовни, помажући и почасни. Свако физичко лице које жели да ради активно на пројектима Удружења може постати редовни члан. Свако физичко и правно лице које не жели да ради активно, али жели да промовише и подржава активности Удружења може постати помажући члан. Одлуком Скупштине Удружење може изабрати почасне чланове.

Члан 16

Својство члана Удружења стиче се потписивањем приступнице коју оверава Скупштина Удружења.

Члан 17

Сви чланови Удружења су равноправни и могу бирати органе Удружења, као што могу бити и бирани у органе Удружења.

Члан 18

Редовни чланови су обавезни да активно учествују у раду Удружења.

Члан 19

Сви чланови су обавезни да помажу рад Удружења и на друге начине: у јавности и путем плаћања чланарине коју одређује Скупштина Удружења.

Члан 20

Сви чланови имају право да:

 1. равноправно са другим члановима учествују у остваривању циљева Удружења;
 2. непосредно учествују у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 3. буду благовремено и потпуно информисани о раду и активностима Удружења.

Члан 21

Сви чланови су обавезни да се придржавају Статута и других аката Удружења.

Чланство у Удружењу престаје у следећим случајевима:

 1. на лични захтев члана Удружења или
 2. одлуком Скупштине Удружења или
 3. у другим случајевима предвиђеним законом.

Органи организације и њихова права, обавезе и одговорности

Члан 22

Органи Удружења су:

 1. Скупштина Удружења
 2. Председник и чланови Председништва
 3. Извршни одбор
 4. Извршни директор
 5. Надзорни одбор
 6. Регионални одбори
 7. Стручни одбори

Скупштина Удружења

Члан 23

Скупштина Удружења је највиши орган Удружења, а чине је сви редовни чланови Удружења.

Скупштина заседа према потреби а најређе једном годишње.

Скупштина Удружења бира Председника и чланове Председништва са мандатом од пет година.

Скупштину Удружења сазива Председник Удружења или једна десетина редовних чланова.

Члан 24

Послови из надлежности Скупштине Удружења су:

 1. доношење Статута Удружења;
 2. избор и разрешење Председника и чланова Председништва;
 3. доношење програмских и других докумената Удружења;
 4. избор и разрешење чланова Извршног одбора;
 5. разматрање и усвајање финансијских и других извештаја осталих органа Удружења;
 6. усвајање финансијског плана и усвајање програма рада;
 7. доношење Пословника о раду Скупштине;
 8. доношење Пословника о раду Извршног одбора;
 9. одлучивање о организовању регионалних и стручних одбора, а у случају преке потребе одлучивање и о њиховом гашењу;
 10. доношење одлука о наградама и признањима;
 11. оснива стална и повремена радна тела;
 12. обављање других послова у складу са Законом.

Члан 25

Сви чланови Скупштине Удружења имају исто право гласа.

Седнице Скупштине Удружења су јавне, а одлуке се доносе одређеном пропорцијом присутних чланова дефинисаном Пословником о раду Скупштине а најмање простом већином гласова присутних чланова и све у складу са Пословником о раду Скупштине.

Број чланова неопходних за пуноправно одлучивање скупштине, као и друге детаље везане за рад Скупштине Удружења дефинишу се Пословником о раду Скупштине.

Председништво

Члан 26

Председништво је руководећи орган Удружења. Председништво ради на начин који је дефинисан Пословником о раду Председништва Удружења, који доноси Скупштина Удружења.

Председништво чине Председник Удружења и чланови Председништва.

Члан 27

Председник Удружења има следећа права и дужности:

 1. заступа и представља Удружење у односу са трећим лицима;
 2. обавља и друге репрезентативне функције које му повере Скупштина Удружења и Извршни одбор Удружења.
 3. Председник је уједно Председник Скупштине Удружења и Председник Председништва Удружења.

Члан 28

Председништво мора имати најмање два члана.

Чланови Председништва мењају Председника Удружења у случају његове немогућности да обавља поверене му дужности на начин на који то одреди Скупштина Удружења.

Чланови Председништва обављају и друге функције које им повере Скупштина Удружења, Председник Удружења или Извршни одбор Удружења.

Члан 29

Чланови председништво Удружења могу бити и чланови Извршног одбора.

Извршни одбор

Члан 30

Извршни одбор је руководећи и оперативни орган Удружења.

Извршни одбор се састоји од најмање пет а највише једанаест чланова. Чланови извршног одбора су и Председник и чланови Председништва Удружења. Чланове Извршног одбора бира Скупштина Удружења.

Извршни одбор може да сазове сваки члан Извршног одбора.

Извршни одбор одлуке доноси одређеном пропорцијом присутних чланова дефинисаном Пословником о раду Извршног одбора а најмање већином гласова присутних чланова и све у складу са Пословником о раду Извршног одбора.

Члан 31

Мандат чланова Извршног одбора је четири године.

Члан 32

Извршни одбор обавља следеће послове:

 1. извршава одлуке и друга општа акта Скупштине Удружења;
 2. утврђује предлоге Статута, програма рада, финансијског плана и завршног рачуна;
 3. припрема предлоге општих аката и одлука Скупштине Удружења;
 4. доноси извршне одлуке о пројектима који нису обухваћени годишњим програмом рада;
 5. оснива стална и повремена радна тела;
 6. обавља и друге послове које му повери Скупштина Удружења или који су другим прописима стављени у његову надлежност.

Извршни директор

Члан 33

Извршни директор руководи радом Извршног одбора Удружења. Мандат Извршног директора Удружења је четири године.

Надзорни одбор

Члан 34

Надзорни одбор контролише финансијско пословање Удружења, као и друге активности удружења и води рачуна о законитости рада на остваривању циљева Удружења. О свим уоченим неправилностима, без одлагања, Надзорни одбор обавештава Извршни одбор и Скупштину Удружења.

Надзорни одбор има најмање три а највише седам чланова које бира Скупштина. Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године.

Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници годишње Скупштине.

Регионални одбори

Члан 35

Регионални одбори се организују по регионалним центрима. Регионални одбори имају најмање два члана које именује Скупштина Удружења. Радом регионалних одбора руководе председници регионалних одбора које бирају чланови одговарајућих регионалних одбора. Мандат председника регионалних одбора је четири године.

Члан 36

Два или више регионална одбора стварају Савет регионалних одбора који служи за координацију рада међу регионалним одборима.

Стручни одбори

Члан 37

Стручни одбори се организују по енциклопедијским областима. Стручни одбор организује најмање два члана, а оверава и распушта Скупштина Удружења. Радом стручних одбора руководе председници стручних одбора које бирају чланови одговарајућих стручних одбора. Мандат председника и чланова стручних одбора је четири године.

Заступање и представљање

Члан 38

Председник Удружења представља и заступа удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Чланови Председништва Удружења су овлашћени да, у одсуству Председника Удружења, заступају удружење и потписују сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 39

У складу са овлашћењима које добије од Председника Удружења, Удружење заступа и Извршни директор Удружења.

Стицање, коришћење и располагање средствима

Члан 40

Удружење се финансира:

 1. чланарином чланова Удружења;
 2. добровољним прилозима, поклонима и завештањима домаћих и страних правних и физичких лица;
 3. из буџета и фондова;
 4. из других извора, у складу са законом.

Члан 41

Имовину Удружења чине:

 1. новчана средства и вредносни папири;
 2. покретна и непокретна имовина и имовинска права.

Члан 42

Одлуке у вези са приходима и расходима доноси Извршни одбор Удружења у складу са финансијским планом и програмом рада.

Начин обавештавања јавности о раду и о стицању и располагању средствима

Члан 43

Рад свих органа Удружења је јаван.

О ставовима, закључцима и одлукама чланови се информишу путем медија и циркуларних обавештења.

Члан 44

Сваки члан Удружења има право на информације о раду Удружења, а дужни су да информације које се сматрају пословном тајном не износе у јавност.

Начин одлучивања о удруживању у савезе организација и друге облике удруживања и учлањивање у међународне организације

Члан 45

Удружење се може удруживати у савезне и републичке организације и друге облике удруживања у складу са позитивним законским прописима.

Одлука о удруживању у складу са претходним ставом овог члана је пуноважна уколико о истој одлучи Скупштина Удружења.

Члан 46

Удружење се може учлањивати у међународне организације у складу са позитивним законским прописима уколико одлуку о истом донесе Скупштина Удружења.

Приступање међународним организацијама региструје се код надлежног државног органа у року од 30 дана, у складу са Законом.

Начин доношења измена и допуна Статута

Члан 47

Измене и допуне овог Статута доносе се истоветним поступком његовог доношења.

Члан 48

Измене и допуне Статута могу предложити органи Удружења, односно његови чланови.

Начин доношења одлуке о престанку организације

Члан 49

Престанак Удружења може наступити у следећим случајевима:

 1. на основу одлуке Скупштине Удружења коју донесе најмање 80% присутних чланова Скупштине Удружења;
 2. уколико број чланова Удружења постане мањи од законски прописаног минимума за рад Удружења грађана и у другим случајевима предвиђеним законом.

Начин располагања имовином у случају престанка рада

Члан 50

У случају престанка рада Удружења, одлуку о имовини Удружења доноси Скупштина Удружења.

Члан 51

Сва покретна и непокретна имовина коју Удружење стекне у току свог рада је његово власништво и може се користити искључиво у функцији остваривања програмских задатака и циљева Удружења, у складу са одлукама овлашћених органа, а одлуку о подели исте у случају престанка рада Удружења доноси Скупштина Удружења.

Завршне одредбе

Члан 52

Овај Статут ступа на снагу даном објављивања у Службеном листу СиЦГ.

Јавне ознаке организације

Члан 53

У правном промету Удружење користи печат и штамбиљ с називом и седиштем Удружења.

Печат је округлог облика са текстом пуног назива Удружења по ободу печата, седиштем у дну и симболом Викимедије у средини. Симбол Викимедије је стилизована људска фигура.

Штамбиљ је правоугаоног облика са текстом назива Удружења са простором за упис броја предмета и датума завођења списа у деловодни протокол.


Председавајући Оснивачке скупштине


_________________________________