Статут (до 06.12.2020)

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Ову верзију Статута усвојила је Скупштина Викимедије Србије 11. фебруара 2018.

У складу са чл. 12 и 22 Закона о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 99/2011) и чл. 9 Статута, на Скупштини Викимедије Србије, одржаној 11. фебруара 2018. године, у Београду, усвојен је измењен и допуњен

Статут

Викимедија Србије

Преамбула

Удружење Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружењe) је независно правно лице, међународно формално признато као национални локални огранак, укључено у Викимедијин покрет.

Област остваривања циљева

Члан 1

Удружењe је невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време, ради развоја слободног знања. Сврха Удружења је проналажење одговора на питање како знање може постати сасвим слободно и тиме доступно свим људским бићима.

Циљеви удружења

Члан 2

Циљеви Удружења су промоција и подржавање стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја, искључиво на непрофитан начин, као и идеје о равноправном приступу знању и образовању. Удружење схвата слободни садржај као сваки производ који је лиценциран тако да свима допушта слободно коришћење.

У процесу стварања, сакупљања и умножавања слободног садржаја најзаступљенији је бесплатни рачунарски програмски систем - „вики софтвер“. Најзначајнији пример примене овог принципа представља енциклопедија „Википедија“, којом управља Задужбина Викимедија.

Члан 3

Ради остварења својих циљева, Удружење нарочито:

 1. води систем за стварање, сакупљање и умножавање слободног садржаја, а и располаже средствима намењеним остварењу те сврхе, с тим што је фокусирано на неколико међународних Викимедијиних пројеката;
 2. умножава и подржава умножавање слободног садржаја у дигиталном и сваком другом облику, доприносећи развоју међународних Викимедијиних пројеката;
 3. прикупља, објављује и умножава информације и одржава односе с јавношћу поводом слободног садржаја;
 4. учествује у налажењу решења научних, друштвених, културних и правних проблема везаних за слободни садржај на националном и међународном нивоу;
 5. прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области информационих технологија, информационог друштва, слободног садржаја, лексикографије, енциклопедистике, новинарства, као и у другим областима које су обухваћене Викимедијиним међународним пројектима;
 6. организује, самостално или у сарадњи с другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике образовања о слободном знању;
 7. објављује бесплатне публикације о слободном знању;
 8. сарађује с универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама из земље и иностранства које се баве слободним знањем.

Назив и седиште

Члан 4

Назив Удружења на српском језику: Викимедија Србије.

Назив Удружења на енглеском језику: Wikimedia Serbia.

Седиште Удружења налази се у Београду.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Услови и начин учлањивања и врсте и престанак чланства

Члан 5

Члан Удружења може бити свако физичко лице које прихвата циљеве и Статут Удружења.

Својство члана Удружења стиче се потписивањем приступнице у складу са чл. 6 ст. 3 и овером у складу са чл. 10 ст. 1 Статута.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година пријаву подноси законски заступник.

Члан 6

Чланови могу бити редовни, придружени и почасни.

На предлог редовног члана Удружења, Скупштина доноси одлуку о пријему придруженог члана у редовно чланство, уз претходно прибављену сагласност предложеног члана.

Статус придруженог члана се стиче потписивањем приступнице од стране лица које је приступило и потписивањем и овером од стране Председника Удружења.

Одлуку о избору почасног члана доноси Скупштина.

Сваки члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. Редовни члан може иступити из редовног чланства давањем писане изјаве и постати придружени члан. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.

Чланство може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба Статута или нарушавања угледа Удружења или теже повреде обавеза члана.

Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог бар три редовна члана или дисциплинске комисије.

Права, обавезе и одговорности чланства

Члан 7

Редовни члан има право да:

 1. равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 3. бира и буде биран у органе Удружења;
 4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Придружени члан има право да:

 1. равноправно с другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.
 3. бира и буде биран у регионалне и стручне одборе.

Члан је дужан да:

 1. активно доприноси остваривању циљева Удружења;
 2. учествује, у складу с интересовањем и врстом чланства, у активностима Удружења;
 3. обавља друге послове које му повери Управни одбор
 4. прихвата све дужности и обавезе из нормативних аката Удружења

Унутрашња организација

Члан 8

Органи Удружења су:

 1. Скупштина
 2. Председник и Потпредседник
 3. Управни одбор
 4. Регионални одбори
 5. Стручни одбори
 6. Савет

Функцију законског заступника и финансијског налогодавца Удружења врше овлашћена лица која на ту функцију бира и разрешава Управни одбор.

Скупштина Удружења

Члан 9

Скупштину Удружења чине сви редовни чланови Удружења.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине се може заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање седам редовних чланова Удружења. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу Скупштине сазива Председник, а у случају његовог одсуства, неко од чланова Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине, као и о предлогу дневног реда. Седницом председава Председник, а у случају његовог одсуства редом Потпредседник, Председник Управног одбора или најстарији присутни редован члан Скупштине.

Скупштинa:

 1. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 2. усваја друге опште акте Удружења;
 3. бира и опозива Председника, Потпредседника и чланове Управног одбора;
 4. оснива и укида стручне и регионалне одборе
 5. разматра и усваја, најмање једном годишње, Извештај о раду Управног одбора, као и регионалних и стручних одбора;
 6. разматра и усваја финансијски извештај;
 7. одлучује о статусним променама и престанку рада Удружења;
 8. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутно најмање седам редовних чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних редовних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења потребна је двотрећинска већина гласова присутних редовних чланова.

Скупштина Удружења, приликом разматрања Извештаја о раду Управног одбора, може да:

 1. усвоји Извештај о раду Управног одбора;
 2. захтева дораду Извештаја о раду Управног одбора, у ком случају се заказује ванредна седница Скупштине која мора бити одржана у року од месец дана, а на којој се разматра дорађени Извештај о раду Управног одбора;
 3. не усвоји Извештај о раду Управног одбора, у ком случају се гласа о поверењу Управном одбору.

Председник и Потпредседник Удружења

Члан 10

Председник представља Удружење, председава Скупштином и оверава приступнице, а у случају његовог одсуства, ове функције врши Потпредседник.

Мандат Председника и Потпредседника траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор

Члан 11

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења утврђеним Статутом.

Управни одбор има од четири до једанаест чланова. Управни одбор, из реда својих чланова, бира председника Управног одбора.

Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Члан 12

Управни одбор:

 1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
 2. организује редовно обављање делатности Удружења;
 3. бира и разрешава чланове Савета, законске заступнике и финансијске налогодавце и поверава посебне послове појединим члановима;
 4. доноси финансијске одлуке;
 5. доноси одлуке које су обавезујуће за регионалне и стручне одборе;
 6. одлучује о висини чланарине;
 7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или Статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

Седнице Управног одбора се могу одржавати и преко интерног веб сајта Удружења и телефоном, а у случају телефонских седница, гласање је пуноважно ако се потврди електронском поштом.


Регионални одбори

Члан 13

Регионални одбори се, по потреби, организују у националним оквирима, ради спровођења циљева Удружења, предвиђених Статутом, и дужни су да најмање једном годишње подносе писмени извештај о раду Управном одбору и Скупштини.

Регионални одбори немају статус правног лица и могу да се представљају само као регионални одбори Удружења.

Чланови регионалних одбора морају бити и чланови Удружења.

Чланови регионалних одбора бирају нове и разрешавају постојеће чланове својих одбора. Регионални одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Мандат председника регионалног одбора траје две године. Председник регионалног одбора се може поново бирати на исту функцију.

Стручни одбори

Члан 14

Стручни одбори се организују по тематским областима.

Стручни одбори дају Управном одбору и Скупштини препоруке, објашњења и савете из појединих стручних области.

Чланови стручних одбора морају бити и чланови Удружења.

Чланови стручних одбора бирају нове и разрешавају постојеће чланове својих одбора. Стручни одбори из реда својих чланова бирају председника одбора.

Мандат председника стручног одбора траје две године. Председник стручног одбора се може поново бирати на исту функцију.

Савет

Члан 15

Савет је саветодавно тело, чији се чланови бирају из реда научника, уметника, стручњака и осталих лица која могу да унапреде остваривање циљева Удружења.

Мандат чланова Савета траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.

Остваривање јавности рада

Члан 16

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем електронске поште, веб сајта Удружења http://rs.wikimedia.org, саопштења за јавност или на други начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима Удружења подносе се Скупштини.

Члан 17

Ради остварења својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству.

Удружење може приступити националним и међународним удружењима за афирмацију слободних садржаја.

Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

Члан 18

Удружење може прибављати средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона и конкурисањем за финансирање имплементације пројеката Удружења.

Удружење може прослеђивати прибављена средства другим непрофитним удружењима.

Сва средства Удружења користиће се искључиво за остварење и промоцију циљева Удружења и вршења активности предвиђених Статутом и одлукама органа Удружења.

Престанак рада Удружења

Члан 19

Удружење престаје с радом одлуком Скупштине, као и у осталим случајевима предвиђеним законом.

Поступање с имовином у случају престанка рада Удружења

Члан 20

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће непрофитно правно лице основано ради остваривања истих или сличних циљева које ће одредити Скупштина одлуком о престанку Удружења.

Изглед и садржина печата

Члан 21

Удружење има печат округлог облика, на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“ и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Завршне одредбе

Члан 22

Усвајањем Статута престају да важе одредбе Статута од 19. фебруара 2017. године.

Члан 23

На сва питања која нису регулисана Статутом непосредно се примењују одредбе Закона о удружењима.

Члан 24

Статут ступа на снагу даном усвајања од стране Скупштине.

Председавајући Скупштине

Филип Маљковић