Стратегија Викимедије Србије 2015-2017/Архива

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу

Управни одбор Викимедије Србије доноси

Стратегију за период од 1. априла 2015. до 31. децембра 2017. године.

Викимедија Србије је невладино, непрофитно и нестраначко удружење, које за циљ има развој слободног знања. Сврха Удружења је проналажење одговора на питање како знање може постати сасвим слободно и доступно свим људским бићима.

Као таква, Викимедија Србије је званични национални огранак у Викимедијином покрету и основана је као пети огранак по реду, у децембру 2005. године.

У време писања овог документа, Викимедија Србије има око 130 чланова, шесточлани Управни одбор и троје запослених, који раде у канцеларији у Београду.

Ова Стратегија се доноси за период од 1. априла 2015. до 31. децембра 2017. године и има средњорочне циљеве. Свака наредна Стратегија Викимедије Србије преиспитиваће циљеве и стратешке приоритете Удружења.

Ову Стратегију саставио је Управни одбор Викимедије Србије након детаљне анализе стања у Удружењу, а у току израде овог документа, чланови Викимедије Србије, као и чланови шире заједнице окупљене око Википедије на српском језику, имали су могућност да допринесу својим коментарима и предлозима.

Опис циљева

Капацитет организације

Неопходан предуслов за испуњавање свих осталих стратешких циљева је свеукупни капацитет Викимедије Србије. Јачање капацитета један је од стратешких циљева дефинисаних у стратегији Удружења од 2012. до 2015. године. У складу са зацртаним циљевима, Викимедија Србије је у претходном периоду отворила канцеларију, запослила особље и повећала квалитет и број својих активности. У наредном периоду је потребно плански радити на даљем јачању капацитета Удружења како би се отклониле тренутне слабости и обезбедио планирани раст Удружења. Аспекти капацитета значајни за Стратегију Удружења су:

  1. Људски капацитет
    Људски капацитет Удружења чине сви волонтери, запослени и партнери који учествују у раду Удружења. Приоритет у наредном периоду је јачање капацитета Управног одбора и запослених. Потребно је идентификовати и отклонити узроке замора и демотивације међу члановима Управног одбора и ојачати Управни одбор довођењем нових квалитетних кадрова. Потребно је повећати број запослених, постарати се да начин избора нових запослених омогући запошљавање што квалитетнијих кадрова, и радити на континуираном развоју постојећих кадрова.
  2. Финансијски капацитет
    Финансијски капацитет чине финансијска средства неопходна за функционисање Удружења. Ниво финансијских средстава којима Викимедија Србије располаже је у претходном периоду био адекватно усклађен са потребама Удружења и програмским плановима. Потребно је и даље спроводити мере које ће омогућити да и у наредном периоду ниво финансијских средстава којима Викимедија Србије располаже омогући квалитетно спровођење програмских активности и стабилан раст Удружења.
  3. Организациони капацитет
    Организациони капацитет Удружења чине политике, праксе и активности које омогућавају да се људски и материјални ресурси на што ефикаснији начин користе како би се испунили циљеви Удружења. Приоритет у наредном периоду је побољшавање протока информација унутар Удружења, повећавање нивоа информисаности и учешћа свих чланова у раду Удружења, као и рад на активнијем укључивању заједнице окупљене око Википедије на српском језику у друге пројектне активности Викимедије Србије.

Образовни пројекти

Образовни пројекти представљају сарадњу са образовним институцијама и едукацију наставника, студената и ученика о слободном знању, слободним лиценцама и Викимедијиним пројектима.

Циљеви образовних пројеката су: (1) упознавање академске заједнице са концептом слободног знања и функционисањем Викимедијиних пројеката; (2) стварање квалитетног садржаја на Викимедијиним пројектима; и (3) привлачење волонтера који ће и касније бити активни на Википедији и другим Викимедијиним пројектима, као и учествовати у раду Викимедије Србије.

У протеклом периоду је ниво и квалитет активности у оквиру образовних пројеката био висок. У наредном периоду ће садејство Академског одбора и Менаџера образовног програма омогућити наставак спровођења образовних пројеката на још вишем нивоу. Поред наставка програмског рада, међу приоритетима је скалабилност образовних пројеката и оспособљавање наставника да самостално обучавају своје студенте и ученике раду на Викимедијиним пројектима. Оспособљавање наставника на масовном нивоу може бити постигнуто тематским семинарима, као и увођењем тема које се тичу Викимедијиних пројеката и слободног знања у наставне програме.

Ослобађање и стварање слободног садржаја

Постоји велика количина квалитетног писаног материјала објављеног на српском језику, као и фотографија и докумената чије би ослобађање и објављивање на Викимедијиним пројектима допринело обиму и квалитету ових пројеката и повећало доступност слободног знања у Србији. Партнери у поступку ослобађања садржаја су галерије, библиотеке, архиви и музеји, али и друге институције и појединци који поседују велике количине квалитетног материјала (институти, министарства, научно-културне институције итд). У поступку ослобађања садржаја се јављају изазови правне и техничке природе. Изазови правне природе су одређивање често нејасног статуса ауторских права садржаја и обучавање носилаца ауторских права о предностима објављивања материјала под слободним лиценцама. Технички изазови су дигитализација садржаја који није дигитализован, као и обрада и класификација садржаја. У наредном периоду је циљ што већа количина ослобођеног материјала, као и ослобађање бар једног „капиталног пројекта“ (енциклопедије, речника, велике архиве фотографија и сл).

Када је у питању стварање слободног садржаја, приоритет Викимедије Србије је сарадња, едукација и пружање подршке организацијама и појединцима, који у току својих редовних активности стварају велике количине фотографског и другог садржаја. Поред тога, Викимедија Србије ће кроз своје пројекте радити и на директном стварању слободног садржаја, водећи рачуна о приоритетима и скалабилности пројеката.

Едукација јавности и промовисање

Едукација јавности и промовисање Викимедијиних пројеката и концепата слободног знања и слободних лиценци има вишеструку улогу.

Едукацијом циљних група постиже се веће учешће припадника тих група у раду на Викимедијиним пројектима. То могу бити значајне групе које нису равномерно заступљене у популацији уредника Викимедијиних пројеката (као што су жене), групе које су релевантне због специфичних карактеристика (професионалци одређених профила, старији људи који имају више слободног времена), али и групе које због неповољног социо-економског положаја немају адекватан приступ образовању (као што су Роми и неке друге националне мањине).

Едукација циљних група се постиже директним активностима (радионице, семинари, конференције) које су осмишљене тако да буду пријемчиве и интересантне конкретним циљним групама.

Едукацијом шире јавности се подиже ниво упознатости друштва са слободним знањем, што поспешује правилно коришћење материјала лиценцираног слободним лиценцама, и повећава број људи који свој материјал објављују под слободним лиценцама.

Основни метод едукације шире јавности је сарадња са медијима. У протеклом периоду су медији показивали одређени степен интересовања за Викимедијине пројекте, и углавном су о њима извештавали у позитивном тону. Међутим, сарадња са медијима је најчешће по природи била реактивна - Викимедија Србије је излазила у сусрет новинарима који су показивали интересовање за теме које се тичу Викимедије.

Циљ у наредном периоду је да се проактивним приступом сарадњи са медијима повећа присутност Викимедије Србије у медијима. Коначни циљ едукације шире јавности је промена опште климе у друштву и држави по питању слободног знања и слободних лиценци, а у крајњој инстанци, индиректно, и утицање на законску регулативу у овој области.

Сарадња са спољашњим партнерима

Под спољашњим партнерима се подразумевају организације из викимедијанског покрета (Задужбина Викимедија, локални огранци и други ентитети), као и локалне организације са сродним циљевима.

Кад су у питању организације из викимедијанског покрета, сарадња се састоји у учешћу у функционисању покрета (дискусије, доношење одлука, учествовање у конференцијама, организовање конференција и сл), размени искустава, заједничком раду на пројектима и пружању подршке другим организацијама и заједницама.

Циљ у наредном периоду јесте да Викимедија Србије настави са активним учешћем у активностима у региону, укључујући организацију и учешће на конференцијама, са посебним освртом на годишња окупљања унутар викимедијанског покрета (Викиманија, Викимедијина конференција и конференције из ЦЕЕ региона - Централна и Источна Европа). Такође, један од циљева је да, као регионални лидер, Викимедија Србије поспеши и помогне оснивање бар једне корисничке групе у региону.

Када је реч о локалним организацијама, Викимедија Србије је до сада настојала да успостави сарадњу са научним, образовним, културним, владиним, невладиним и комерцијалним организацијама и ентитетима, уколико су такве сарадње или њихови ефекти били у складу са Викимедијином мисијом.

Циљ у наредном периоду је наставак већ постојеће сарадње са организацијама са сродним циљевима, уз обострану корист, као и остваривање нове сарадње са другим релевантним организацијама, кроз меморандуме о разумевању, уговоре и друге документе. Главни разлози за успостављање сарадње са таквим организацијама треба да буду размена искустава и идеја, организација заједничких предавања и едукација јавности, реализација заједничких пројеката, кадровска и финансијска помоћ и сл.