Архива/Политика радног ангажовања

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Ову Политику донео је Управни одбор Викимедије Србије, 4. априла 2012. године, а Скупштина ју је усвојила и допунила на Десетој редовној седници, 24. фебруара 2013. године.

Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) може, у складу с важећим прописима, Политиком приватности и потребама Удружења, да ангажује административне, финансијске, медијске, ИТ, правне и остале професионалце закључењем уговора, поводом обављања стручних послова.

Основни принципи радног ангажовања су:

 1. Забрана дискриминације с обзиром на пол, рођење, језик, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, односно инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовинско стање, чланство у политичким организацијама, синдикатима или неко друго лично својство
 2. Забрана узнемиравања и сексуалног узнемиравања
 3. Забрана злостављања
 4. Могућност радног ангажовања с пуним и непуним радним временом, на одређено или неодређено време
 5. Могућност рада у просторијама Удружења или ван њих
 6. Обавезан одмор у току пуног радног времена у трајању од 30 минута
 7. Обавезан годишњи одмор у трајању од најмање 20 радних дана
 8. Право на безбедност и заштиту живота
 9. Право на зараду
 10. Право на надокнаду зараде за време годишњег одмора и у случају болести
 11. Право на надокнаду путних и трошкова смештаја у случају службеног путовања
 12. Право на отказ
 13. Bona fides (савесност и поштење)

Сваки уговор о радном ангажовању обавезно садржи клаузулу о Политици приватности и евентуално клаузулу о овлашћењу за приступање и обраду личних података других лица, ако посао из делокруга ангажованог лица нужно укључује увид у те податке или њихову обраду.

Изборни поступак и закључење уговора

Избор радно ангажованог лица врши Управни одбор путем јавног конкурса. Ако је кандидат члан Управног одбора, онда том лицу, у тренутку избора, због спречавања конфликта интереса, аутоматски престаје функција члана Управног одбора. Ако је радно ангажованом лицу, због спречавања конфликта интереса, престала функција члана Управног одбора, онда то лице може да остане члан Удружења.

Током изборног поступка, Управни одбор процењује стручност, професионалност и друге личне карактеристике свих пријављених кандидата, на основу расположивих доказа, а затим гласањем бира најбољег кандидата. Ако је кандидат члан Управног одбора, онда то лице не учествује у изборном поступку и не присуствује расправи и гласању.

Одмах након избора најбољег кандидата, Управни одбор обавештава кандидата о избору и о времену и месту закључења уговора.

Уговор се закључује у писменој форми. Уколико кандидат одустане од закључења уговора, Управни одбор позива другорангираног кандидата и са њим закључује уговор или понавља поступак избора, ако нема других одговарајућих кандидата.

Престанак уговора

Уговор о раду на одређено време престаје истеком рока за који је заснован. Уговор се може продужити под истим или другачијим условима, уз обострану писмену сагласност, а може и престати пре истека уговореног времена отказом, споразумом између запосленог и послодавца или на други начин предвиђен законом.

Решавање спорова

Евентуални спорови решавају се на миран начин. Ако мирно решавање није могуће, спор ће се решавати пред надлежним судом у Београду.

Измене и допуне

Важећа Политика о радном ангажовању је објављена на веб сајту Удружења.

Удружење задржава право на измене и допуне Политике о радном ангажовању без претходног обавештења. Измене и допуне ће бити објављене на мејлинг листи Удружења. Препоручују се повремене провере, ради праћења измена и допуна.