Пословник о раду Скупштине

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Напомена Пословник о раду Скупштине је укинут на Деветој ванредној седници Скупштине одржаној 25. марта 2012. године.

ПОСЛОВНИК
о раду и организацији Скупштине Удружења грађана Викимедија Србије

Опште одредбе

Члан 1

Овим пословником уређују се организација и рад скупштине удружења грађана Викимедија Србије.


Конституисање скупштине

Сазивање прве седнице скупштине

Члан 2

Прву седницу скупштине, сазива организациони одбор иницијативног одбора за оснивање удружења.

Члан 3

Првој седници скупштине, до избора председника скупштине, председава најстарији члан иницијативног одбора (председавајући).

Члан 4

На првој седници скупштине усваја се одлука о оснивању и стату, а затим се врши избор председника и потпредседника удружења.

Избор председника и потпредседника скупштине

Избор председника скупштине

Члан 5

Кандидата за председника скупштине може да предложи најмање три чланова удружења.

Члан удружења може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Члан 6

Предлог кандидата за председника скупштине подноси се председавајућем, у писаном или електронском облику.

Председавајући обавештава чланове удружења о свим примљеним предлозима кандидата за председника скупштине.

Члан 7

Пре приступања избору председника скупштине, скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.

Члан удружења може гласати само за једног кандидата.

Члан 8

За председника скупштине изабран је члан удружења који је добио већину гласова присутних чланова удружења.

Ако су предложена два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поступак избора се понавља.

Ако је предложено више од два кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се гласање о два кандидата који су добили највећи број гласова, односно између више кандидата који су добили највећи једнаки број гласова.

Ако ни у другом кругу председник скупштине није изабран, понавља се поступак избора.

Избор потпредседника скупштине

Члан 9

Скупштина има највише десет потпредседника.

Члан 10

Најмање три члана удружења може да предложи једног или више кандидата за потпредседника скупштине, али највише до броја који се бира.

Члан 11

Предлог кандидата за потпредседника скупштине подноси се председнику скупштине, у писаном облику или електронском облику.

Председник скупштине обавештава чланове удружења о свим примљеним предлозима кандидата за потпредседника.

Члан 12

Пре приступања избору потпредседника скупштине, скупштина одлучује да ли ће се гласати тајно или јавно.

Члан 13

За потпредседника скупштине изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних чланова удружења.

Ако је предложено онолико кандидата колико се бира, а није изабран предвиђени број потпредседника скупштине, понавља се поступак избора за онај број потпредседника скупштине који нису изабрани.

Ако је предложено више кандидата од броја који се бира, а није изабран предвиђени број потпредседника скупштине, поновиће се гласање за онај број потпредседника скупштине који нису изабрани, и то између преосталих кандидата.

Ако ни у другом кругу није изабран предвиђени број потпредседника скупштине, понавља се поступак избора за онај број потпредседника скупштине који нису изабрани.

Именовање секретара скупштине

Члан 14

Кандидата за секретара скупштине предлаже председник скупштине.


Председник, потпредседници и секретар скупштине

Председник скупштине

Члан 15

Председник скупштине:

 • врши послове предвиђене статутом,
 • председава седницама скупштине,
 • стара се о примени Пословника скупштине,
 • врши и друге послове предвиђене законом и овим пословником.

Члан 16

Председнику скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран: оставком или разрешењем.

У случају подношења оставке, председнику скупштине престаје функција даном одржавања седнице на којој је поднео оставку, односно на првој наредној седници скупштине, ако је оставку поднео у времену између две седнице.

О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује, већ се престанак функције председника по овом основу само констатује.

Члан 17

Скупштина може разрешити дужности председника скупштине пре истека времена на које је изабран, по поступку предвиђеном за избор председника скупштине.

Члан 18

У случају престанка функције председника скупштине пре истека времена на које је изабран, скупштина ће на истој, а најкасније на наредној седници, започети поступак избора новог председника скупштине, у складу са одредбама овог пословника.

Ако је председнику скупштине престао мандат пре истека времена на које је изабран, дужност председника скупштине, до избора новог председника, врши најстарији потпредседник скупштине.

Ако се избор председника скупштине врши тајним гласањем, гласањем руководи најстарији потпредседник, коме у раду помажу остали потпредседници скупштине и секретар скупштине.

Кандидат за председника скупштине не може руководити гласањем нити помагати у руковођењу.

Потпредседници скупштине

Члан 19

Потпредседници скупштине помажу председнику скупштине у вршењу послова из његовог делокруга.

Председника скупштине, у случају привремене спречености, замењује један од потпредседника скупштине, кога он одреди, о чему обавештава све потпредседнике и секретара скупштине.

Ако председник скупштине не одреди који га од потпредседника замењује, у случају привремене спречености замењиваће га најстарији потпредседник.

Члан 20

Потпредседнику скупштине престаје функција пре истека времена на које је изабран: оставком или разрешењем.

У случају престанка функције потпредседника скупштине пре истека времена на које је изабран, избор потпредседника скупштине врши се по поступку и на начин предвиђен за избор потпредседника скупштине.

Секретар скупштине

Члан 21

Секретар скупштине:

 • помаже председнику и потпредседницима скупштине у припреми и вођењу седница,
 • стара се о спровођењу закључака скупштине,
 • врши друге послове одређене законом и овим пословником.

Члан 22

Секретара скупштине именује скупштина. За свој рад секретар је одговоран скупштини.

Члан 23

Секретару скупштине престаје функција пре истека времена на које је именован: оставком или разрешењем.

До именовања новог секретара скупштине, дужност секретара врши стари секретар или заменик секретара.

Седница скупштине

Припремање и сазивање седнице

Члан 24

Предлог дневног реда седнице скупштине припрема председник скупштине.

Члан 25

Председник скупштине писаним или електронским путем одређује дан и час одржавања седнице скупштине, са предлогом дневног реда, најмање седам дана пре дана за који се сазива седница.

Уколико најмање три члана удружења ставе примедбу на време одржавања седнице, председник скупштине мора одложити датум почетка заседања намање за седам, а највише за петнест дана од првобитног датума. Председник скупштине на овај начин може одложити датум одржавањ седнице највише два пута.

Отварање седнице и учешће на седници

Члан 26

Председник утврђује број присутних чланова удружења.

Члан 27

Седници скупштине могу да присуствују лица која позову најмање три члана удружења.

Ток седнице

Члан 28

Пре утврђивања дневног реда усваја се записник претходне седнице скупштине.

Члан 29

Дневни ред седнице утврђује скупштина.

Чланови удружења могу предложити измене дневног реда које се подносе председнику скупштине. Предлози за измену дневног рада седнице подносе се најкасније четири дана пре почетка седнице скупштине. Председник скупштине дужан је да о предложеним изменама пословника, у писменом или електронском облику, обавести чланове удружења најкасније два дана пре почетка седнице.

Члан 30

Скупштина одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда.

Нове тачке које су унете у дневни ред на основу предлога за допуну дневног реда увршћују се у дневни ред по редоследу предлагања, осим ако је предлагач предложио други редослед разматрања, о чему се скупштина изјашњава без претреса.

Члан 31

Расправа о свакој тачки дневног реда траје седам дана.

Члан 32

Председник скупштине, када председава седницом скупштине уживо, ако жели да учествује у претресу, препушта председавање једном од потпредседника скупштине.

Члан 33

По истеку времена предвиђеног за расправу и гласање, председник скупштине закључује седницу.

Члан 34

Седница скупштине може бити прекинута у случају ................ и услед осталих догађаја који онемогућују даљи ток седнице.

Члан 35

Члану организације, који жели да говори о повреди овог пословника, председник скупштине даје реч одмах по завршеном излагању претходног говорника на седници која се одржава уживо. Члан организације је дужан да наведе која је одредба Пословника по његовом мишљењу повређена, да је цитира и образложи у чему се састоји повреда, с тим што може говорити најдуже три минута, при чему се не рачуна време потребно за цитат.

Председник скупштине је дужан да након тога да објашњење.

Ако и после објашњења председника скупштине члан организације остане при тврдњи да је Пословник повређен,а скупштина ће, без претреса, одлучити о том питању гласањем.

На седници одржаној путем интернета, повреде пословника, уз образложење, могу се изнети до закључења седнице. Председник скупштине је дужан да се о свим повредама пословника изјасни до закључења седнице.

Ако и после објашњења председника скупштине члан организације остане при тврдњи да је Пословник повређен, скупштина ће, без претреса, одлучити о том питању гласањем.

Члан 36

У случају да се седница одржава уживо, нико не може да говори на седници скупштине, пре него што затражи и добије реч од председника скупштине.

Члан 37

Говорник може да говори само о питању које је на дневном реду.

Нико не може прекидати говорника нити га опомињати, осим председника скупштине у случајевима предвиђеним овим пословником.

За време говора члана удружења или других учесника у претресу није дозвољено добацивање, односно ометање говорника на други начин као и сваки други поступак који угрожава слободу говора.

Члан 38

Чланови удружења дужни су да поштују достојанство скупштине.

Чланови удружења дужни су да се једни другима обраћају са уважавањем.

Није дозвољено коришћење увредљивих израза, као ни изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица.

Одржавање реда на седници

Члан 39

О реду на седници скупштине стара се председник скупштине.

Због повреде реда на седници, председник скупштине може да изрекне мере: опомену, одузимање речи или удаљење са седнице.

Члан 40

Опомена се изриче члану удружења:

 • који на седницама скупштине које се одржавају уживо говори пре него што је затражио и добио реч;
 • који, и поред упозорења председника скупштине, говори о питању које није на дневном реду;
 • ако на ма који начин угрожава слободу говора;
 • ако износи чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица;
 • ако другим поступцима нарушава ред на седници или поступа противно одредбама овог пословника.

Члан 41

Мера одузимања речи изриче се члану удружења коме су претходно изречене две мере опомене, а који и после тога чини повреду Пословника из члана 40. овог пословника.

Члан удружења коме је изречена мера одузимања речи, на седници која се одржава уживо, дужан је да се, без одлагања, удаљи са говорнице; односно да без одлагања престане са изношењем садржаја на седницама које се одржавају путем интернета. У супротном председник скупштине блокира члана удружења које је изречена мера одузимања речи, а по потреби одређује паузу.

Члан 42

Мера удаљења са седнице изриче се члану удружења који и после изречене мере одузимања речи омета или спречава рад на седници која се одржава уживо, не поштује одлуку председника скупштине о изрицању мере одузимања речи, или наставља да чини друге прекршаје у смислу члана 40. овог пословника, као и у другим случајевима одређеним овим пословником.

Мера удаљења са седнице може се изрећи члану удружења и без претходно изречених мера, у случају физичког напада, односно другог сличног поступка којим се угрожава физички или морални интегритет учесника седнице.

Члан удружења коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из просторије у којој се седница одржава.

Уколико члан удружења одбије да се удаљи са седнице скупштине, председник скупштине ће предузети одговарајуће мере да се овај члан удружења удаљи са седнице.

Члан 43

Ако председник скупштине редовним мерама не може да одржи ред на седници, одредиће паузу у трајању потребном да се успостави ред.

Члан 44

Мере опомене и одузимања речи примењују се за седницу на којој су изречене.

Мера удаљења са седнице примењује се до краја текуће седнице скупштине на којој је изречена.

Члан 45

Одредбе овог пословника о реду на седници скупштине примењују се и на све друге учеснике на седници, поред чланова организације.

Записник

Члан 46

О раду на седници скупштине води се записник.

Записник обухвата главне податке о раду на седници, нарочито о предлозима о којима се расправљало, са именима учесника у расправи, о закључцима који су на седници прихваћени и о резултату гласања о појединим питањима и о изреченим мерама.

На седници скупштине која се одржава уживо, записник се води или путем стенограма или неког другог средства за снимање звука. Сваки члан удружења има право увида у записник и давања примедби на записник. Записник са претходне седнице усваја се почетком следеће седнице скупштине и то гласањем од стране чланова удружења.

Усвојени записник потписују председник и секретар скупштине.

О записнику се стара секретар скупштине.

Одлучивање

Опште одредбе

Члан 47

Скупштина одлучује гласањем свих чланова удружења, у складу са Уставом, законом и овим пословником.

Члан 48

Чланови организације гласају „за“ предлог, „против“ предлога, или се уздржавају од гласања.

Јавно гласање

Члан 49

Скупштина одлучује јавним гласањем: употребом неких од електронских система за гласање, дизањем руке или прозивком.

Члан 50

Чланови удружења могу да гласају током читавог времена трајања седнице.

По истеку овог времена председник скупштине закључује гласање и саопштава резултате гласања.

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласало више од половине присутних чланова удружења.

Тајно гласање

Члан 51

Скупштина одлучује тајним гласањем, кад је то предвиђено законом, овим пословником или посебном одлуком скупштине.

Тајно се гласа употребом неког од електронских система за гласање или гласачким листићима, о чему одлуку доноси скупштина.

Приликом избора и именовања, на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи кандидата. Испред имена сваког кандидата ставља се редни број.

Члан 52

Тајним гласањем руководи председник скупштине, коме у раду помажу потпредседници скупштине и секретар скупштине (у даљем тексту: комисија за гласање).

Члан 53

О утврђивању резултата гласања саставља се записник који потписују сви чланови комисије за гласање.

Председник скупштине објављује резултат гласања на седници скупштине.

Ванредно заседање скупштине

Члан 54

Председник скупштине доставља захтев за ванредно заседање члановима удружења најмање седам дана пре датума одређеног за почетак седнице и одређује време када ће се скупштина састати.

Члан 55

На ванредном заседању скупштина ради по унапред утврђеном дневном реду који је доставио подносилац захтева за одржавање ванредног заседања. На ванредном заседању примењују се одредбе овог пословника о редовном заседању, ако одредбама овог поглавља није другачије одређено.

Јавност рада

Члан 56

Седнице скупштине су јавне.

Седнице скупштине могу бити затворене за јавност у случајевима одређеним законом или ако то предложи најмање три члана удружења. Предлог мора бити образложен. О том предлогу гласа се у скупштини.

Права и дужности чланова организације

Члан 57

Сваки члан организације има право да учествује у раду скупштине и свих њених органа.

Члан 58

У скупштини у службеној употреби су српски и енглески језик.