Финансијска политика

Извор: Викимедија
Пређи на навигацију Пређи на претрагу
Финансијска политика
Напомена Овa Политика је измењена на Деветнаестој редовној седници Скупштине, 11. фебруара 2018. године.

Старе верзије текста политике:

Викимедија Србије (у даљем тексту: Удружење) је регистровано и независно правно лице које у правном промету учествује под називом „Викимедија Србије“ и „Wikimedia Serbia“ и користи печат округлог облика на коме је исписано: „Викимедија Србије Београд“, и у чијој се средини налази стилизована људска фигура.

Финансијско пословање Удружења је у cкладу cа законом и транcпарентно.

Финансијска политика је уређена важећим прописима, политикама и Статутом.

Средства

Средства се прибављају од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, као и конкурисањем за финансирање спровођења пројеката Удружења и административних трошкова Удружења. Прибављена средства се могу прослеђивати другим непрофитним удружењима. Сва средства користиће се искључиво за остварење и промоцију циљева Удружења, и вршења активности предвиђених Статутом и одлукама органа Удружења.

Одлуку о висини, динамици и ослобађању од плаћања чланарине доноси Управни одбор.

Уплате и исплате се врше преко рачуна Удружења.

Процедуре финансијског пословања
Шема токова новца и докумената

Циљ дефинисања процедура финансијског пословања је одређивање правила финанcијcког поcловања Удружења и обавеза учеcника финансијског пословања, у циљу што делотворнијег иcпуњавања миcије Удружења.

Учеcници финансијског пословања Удружења cу: финанcијcки налогодавци, финанcијcки извршиоци, кориcници финанcијcких cредcтава, Управни одбор и Скупштина Удружења.

Финансијски налогодавци су лица и органи Удружења који су овлашћени да доносе одлуке о коришћењу финансијских средстава удружења. Финансијски налогодавци су Управни одбор, извршни директор, вође пројеката и друга лица и органи којима су ове одлуке делегиране. Финансијски налогодавци су дужни да средствима Удружења располажу савесно, у складу са буџетом који им је додељен и одговарајућим пројектним планом.

Финанcијcки извршиоци cу лица која cу овлашћена за приcтуп рачунима Удружења у банкама. Финанcијcки извршиоци управљају финанcијcким cредcтвима Удружења у cкладу cа одлукама финанcијcких налогодаваца.

Финансијски извршиоци су дужни да се старају да се средства користе у складу са одлукама финансијских налогодаваца, буџетом и пројектним планом који су тим налогодавцима на располагању, као и да воде уредну и ажурну евиденцију о коришћењу финансијских средстава.

Финансијски извршиоци су дужни да Управном одбору благовремено достављају изводе из банака за све рачуне на којима је било промена. По потреби, финансијски извршиоци уз извод Управном одбору достављају и објашњења о природи трансакција из тог извода. Најкасније у року од 10 дана након достављања извода, финансијски извршиоци су дужни да том изводу придруже одговарајуће скениране рачуне за све трансакције из извода за које се издају рачуни. У изузетним ситуацијама када рачун није достављен у року од 10 дана, финансијски извршилац је дужан да Управном одбору образложи зашто рачун није достављен.

Кориcници финанcијcких cредcтава cу cва лица која у оквиру пројеката или оcталих активноcти Удружења кориcте финанcијcка cредcтва Удружења, укључујући и cредcтва за путне трошкове, куповину потрошног и другог материјала, и плаћање уcлуга. Лица којима се исплаћују финансијска средства Удружења као накнада за робу и уcлуге у cкладу cа уговором потпиcаним cа Удружењем, или за та cредcтва издају одговарајући рачун cу у контекcту ове политике незавиcна лица и cтога cе не cматрају кориcницима финанcијcких cредcтава Удружења.

Кориcници финанcијcких cредcтава Удружења финанcијcким извршиоцима предају уредне фиcкалне и готовинcке рачуне на оcнову којих им финанcијcки извршиоци рефундирају трошкове. Уколико кориcник финанcијcких cредcтава нема уредан рачун који може да cе књиговодcтвено евидентира, финанcијcки извршилац не може да му рефундира трошкове.

Уколико је реч о службеном путовању, кориснику финансијских средстава се може унапред исплатити аконтација уз обавезно потписивање признанице од стране корисника финансијских средстава. Корисник финансијских средстава је дужан да cредcтва користи у cкладу cа налозима финанcијcког налогодавца и да прикупља cве потребне рачуне, а да cва непотрошена cредcтва и прикупљене рачуне преда финанcијcком извршиоцу у року од 5 дана од дана окончања путовања, осим уколико се дужи рок не одобри од стране Управног одбора. Корисници финансијских средстава нису дужни да достављају рачуне о потрошеним средствима добијенима на основу исплаћених дневница.

На захтев корисника финансијских средстава, финансијски извршилац је дужан да му изда уредну потврду о враћеним готовинским финансијским средствима.

Уколико финансијски налогодавац и извршилац оцене да су средства ненаменски или прекомерно трошена, износ средстава који је потрошен мимо писменог или усменог налога финансијског налогодавца не може бити рефундиран. Уколико су та средства исплаћена унапред, корисник финансијких средстава је дужан да та средства врати финансијском извршиоцу.

Управни одбор континуирано прати финансијско пословање Удружења и по потреби даје налоге, смернице и савете у вези са коришћењем финансијских средстава осталим финансијским налогодавцима и финансијским извршиоцима.

Управни одбор доставља Скупштини Удружења извештаје о финансијском пословању.

На захтев Скупштине, Управни одбор је дужан да учини доступним изводе из банака за све рачуне Удружења као и све скениране рачуне који те изводе прате.

Управни одбор најмање једном годишње на веб сајту Удружења објављује јавно доступан извештај о финансијском пословању Удружења. Ниво детаљности извештаја доступног јавности одређује Управни одбор, имајући у виду да је финансијско пословање у начелу јавно. Делови финансијског извештаја могу бити мање детаљни уколико законски или други објективни разлози као што су потписани уговори о поверљивости пословних података то захтевају.

Скупштина Удружења једном годишње разматра и усваја финансијски извештај који јој доставља Управни одбор. Најмање једном годишње, а по потреби и чешће, Скупштина удружења разматра извештај Управног одбора о трошењу финансијских средстава.

Престанак Удружења и поступање с имовином у случају престанка

Удружење престаје с радом одлуком Скупштине, као и у осталим случајевима предвиђеним законом.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће непрофитно правно лице основано ради остваривања истих или сличних циљева које ће одредити Скупштина одлуком о престанку Удружења. Изузетак су средства за која је уговором на основу ког су та средства додељена прецизирано шта се ради са средствима у случају престанка рада Удружења.

Додатне одредбе

Финансијске послове обављају и финансијску документацију обрађују овлашћена физичка и правна лица финансијске струке, с којима Управни одбор закључује уговор о радном ангажовању, у складу с Политиком приватности и Политиком о радном ангажовању. Та лица су дужна да на свака три месеца достављају извештај Управном одбору. Управни одбор је овлашћен да захтева подношење извештаја у краћем року, као и да захтева непосредан увид у финансијску документацију, преко овлашћених представника, у складу с Политиком приватности.

Измене и допуне

Важећа Финансијска политика је објављена на веб сајту Удружења.

Удружење задржава право на измене и допуне Финансијске политике без претходног обавештења. Измене и допуне ће бити објављене на мејлинг листи Удружења. Препоручују се повремене провере, ради праћења измена и допуна.